slide-rybitwy-2

Polder Sątopy-Samulewo (gmina Bisztynek). Użytek ekologiczny "Polder Sątopy-Samulewo" (408 ha), rezerwat przyrody "Polder Sątopy-Samulewo" (339,30 ha). Polder znajduje się w miejscu dawnego jeziora Sajno, które zostało osuszone w celach rolniczych. Funkcjonowały tu podmokłe łąki kośne, intensywnie osuszane dzięki stacji pomp. Z czasem porzucono użytkowanie łąk a polder wypełnił się wodą, stwarzając sprzyjające dla ptaków przelotnych miejsca odpoczynku i żerowania. Polder otoczony jest polami uprawnymi. Niewielką część stanowią tu łąki kośne. Wschodnia część rozlewiska porośnięta jest przez szuwar trzcinowy, zaś przy zachodnim brzegu znajduje się wąski pas szuwaru niskiego. W związku z realizacją zadań ochronnych z zakresu ichtiofauny, polder jest opróżniany w okresie jesienno-zimowym i napełniany ponownie. Charakteryzuje się wybitnymi walorami ornitologicznymi.

Jest to jedyne miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, charakteryzujące się ogromną liczbą ptaków zatrzymujących się tu podczas wędrówek. Dochodzi tu do koncentracji ptaków wodno-błotnych przekraczających 33 000 osobników rocznie! Warte podkreślenia są tu koncentracje siewki złotej (Pluvialis apricaria) osiągające liczebność 6500 oraz czajki (Vanellus vanellus) dochodzące do 8000 osobników. Ptaki znajdują tu miejsce odpoczynku i żerowania, co pozytywnie wpływa na przebieg migracji i ich kondycję. Warte są również wymienienia koncentracje żurawia (Grus grus) dochodzące do 3000 osobników. Jest to także gatunek lęgowy na terenie polderu. Poza tymi lęgi odbywa tu także kolejnych 9 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, jak: bąk, bączek, czapla biała, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, derkacz, lerka oraz gąsiorek.

Główne zagrożenie to ekspansja trzciny. W ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowano znaczne powiększenie się zasięgu szuwaru trzcinowego, co w ciągu kolejnych lat może doprowadzić do całkowitego zastąpienia niskiego szuwaru trzciną. Ochrona obszarowa: Rezerwat przyrody „Polder Sątopy-Samulewo”, projektowany OSOP Natura 2000 (na dzień 14.08.2009 jeszcze nie zgłoszony do KE).

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo