slide-rybitwy-2

Głównym celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych dla 4 gatunków rybitw (r.rzecznej, r.czarnej, r.białowąsej, r.białoskrzydłej) gniazdujących na obszarze Warmii i Mazur. Celami pośrednimi będzie zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedlisk otwartych o charakterze wodno-błotnym.

Cele szczegółowe:

 • Utrzymanie otwartego charakteru wyspy na Jeziorze Ryńskim poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów oraz koszenia roślinności zielnej.
 • Odtworzenie otwartego charakteru wyspy na jeziorze Salęt Mały poprzez usunięcie drzew i krzewów oraz koszenia roślinności zielnej.  
 • Ograniczenie ekspansji roślinności zielnej (w tym trzciny), krzewów oraz drzew na 3 wyspach na stawie w miejscowości Piecki.
 • Usypanie 3 żwirowych wysp dla rybitw na zbiornikach w Kwiecewie, Sątopach oraz Pieckach.
 • Ograniczenie ekspansji trzciny na terenie polderu Sątopy-Samulewo.
 • Przygotowanie dokumentacji do powołania 2 rezerwatów przyrody (Jez.Bierdawy oraz Wyspa na Jeziorze Ryńskim).
 • Ochrona kolonii lęgowej rybitw czarnych na stawach w Nerwiku poprzez wykup gruntów.
 • Zwiększenie sukcesu lęgowego rybitw w 6 miejscach, w których przeprowadzane będą zadania ochronne, poprzez redukcję drapieżników.
 • Wypracowanie metod monitoringu, zebranie aktualnych danych o liczebności i trendach lęgowych rybitw na terenie Warmii i Mazur.
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez opracowanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu w Pieckach.
 • Oddzielenie wyspy na stawie w Pieckach od lądu poprzez usunięcie grobli.
 • Promocja idei ochrony rybitw poprzez utworzenie strony internetowej oraz wydanie materiałów promocyjnych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo