Skip to main content

Ochrona ptaków
siewkowych Podlasia

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi

Konkurs: 15/I/FN/7.2/2020/ekosystemy

Termin realizacji projektu: 09/06/2021 – 31/03/2024

Beneficjent koordynujący: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Partner projektu: Norsk Ornitologisk Forening, www.birdlife.no

logo eog

 

Teren realizacji projektu obejmuje 2 ostoje: „Gródek” i „Trześcianka” zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego oraz 2 obszary Natura 2000: Dolina Górnej Narwi PLB200007, Puszcza Knyszyńska PLB20000.

Całkowity budżet projektu: 4 108 716,92 PLN

Dofinansowanie Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 2 968 547,97 PLN

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 523 861,41 PLN

Środki własne PTOP: 616 307,54 PLN

Projekt „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚIGW

 

Więcej o Mechanizmie Finansowym EOG znajdziesz tutaj:

www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej