Skip to main content

Puszcza Białowieska

W latach 2021 -2022 nasze towarzystwo brało udział w realizacji projektu pt. “Białowieża – cracking the stalemate and restoring Europe’s last remaining lowland primeval forest”.

Partnerami projektu w ramach funduszu Endangered Landscape Programme byli:

  1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  2. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  3. Białoruskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (APB/BirdLife Belarus)
  4. Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne
  5. Białowieska Akademia Bioróżnorodności

W ramach tego projektu powstało opracowanie - Wizja renaturyzacji hydrologicznej dla Puszczy Białowieskiej. Ekspertyza hydrologiczna. Grygoruk M. i in., 2022.

Głównym celem wizji było określenie ilościowych kryteriów mogących posłużyć do wyznaczenia miejsc w granicach Obszaru Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO Puszcza Białowieska wymagających renaturyzacji w celu poprawy warunków hydrologicznych rozumianych jako zwiększenie zasobów wód podziemnych, spowalnianie odpływu powierzchniowego szczególnie w okresach niżówkowych oraz renaturyzację i odpowiednie zarządzanie rzekami obszaru w celu wydłużenia czasu przepływu wody w krajobrazie.

Zachęcamy z zapoznaniem się z tym opracowaniem.

Ochrona zasobów wodnych Puszczy Białowieskiej.
Rewetting Bialowieza Forest – Poland

Projekt kontynuowany był w latach 2022 – 2023 dzięki środkom Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na duży spadek wód gruntowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Badania modelowe pokazały, że warunki panujące obecnie powodują duże zagrożenie siedlisk wilgotnych i bagiennych ze strony niekorzystnych zmian w warunkach wodnych, których kierunek wskazuje na zwiększenie niedoborów wody, zwiększenie deficytu wody i zwiększenie zagrożenia suszą glebową. Szczególnie silne oddziaływanie negatywne wywiera na siedliska Puszczy Białowieskiej zjawisko nieustającej erozji dennej wyprostowanych odcinków rzek Łutowni i Narewki.

W 2022 roku wykonaliśmy inwentaryzację wszystkich, wykonanych w latach 2001-2005, 66 urządzeń małej retencji na terenie Puszczy Białowieskiej. Zleciliśmy ocenę stanu urządzeń, pilności ich remontu oraz kosztorysy prac remontowych
Uczestniczyliśmy aktywnie w spotkaniach organizowanych w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”. Przekazaliśmy wykonawcom planu nasze opracowanie „Wizje renaturyzacji hydrologicznej dla Puszczy Białowieskiej” oraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że zostanie ona wykorzystana przy tworzeniu planu.

W 2023 roku zleciliśmy wykonanie koncepcji prac renaturalizacyjnych na podstawie „Wizji renaturyzacji hydrologicznej Puszczy Białowieskiej” M. Grygoruka i in., w tym przygotowanie mapy, opis wymaganych prac, projekt budżetu.
W dalszym ciągu braliśmy udział w spotkaniach i konsultacjach, lobbowaliśmy na rzecz wdrożenia zintegrowanej wizji hydrologicznej Puszczy Białowieskiej.

puszcza1  puszcza2  puszcza3  puszcza4  puszcza5

pdfWizja_renaturyzacji_hydrologicznej_Puszczy_Bialowieskiej.pdf

 

 FrankfurtZS