Skip to main content

Ochrona rybitw i mew
w północno-wschodniej Polsce

Planowany efekt ekologiczny

Projekt stworzy szansę zachowania w dobrym stanie lub poprawę stanu ochrony dla co najmniej 6 gatunków rybitw i mew tj. rybitwy rzecznej, rybitwy białowąsej, białoskrzydłej, rybitwy czarnej, śmieszki, mewy czarnogłowej, w tym dla 4 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia i utrzymania populacji ww. gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Puszcza Piska oraz w rezerwacie przyrody "Kwiecewo" i "Ptasia Wyspa".

Projekt przyczyni się również do ochrony innych gatunków występujących w przedmiotowych obszarach objętych projektem i wykorzystujących te obszary zarówno w okresie lęgowym jak i migracji np. z wysp jako miejsc lęgowych korzystają kaczki (krzyżówki, czernice, krakwy) a także siewki (sieweczka rzeczna) a nawet bączek. Efekt ekologiczny będzie mierzony przez pracowników projektu zarówno podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu, gdyż pracownicy projektu to etatowi pracownicy PTOP, którzy zostaną do projektu oddelegowani. Kontrola bezpośrednia wysp (liczenie gniazd, kontrola drapieżnictwa), liczenia przy użyciu drona (z powietrza) a także monitorowanie drapieżnictwa i sukcesu lęgowego przy użyciu fotopułapek to podstawowe metody, które będą wykorzystywane przy weryfikowaniu osiągnięcia efektów ekologicznych.

W ramach projektu powstanie infrastruktura hydrotechniczna, sztuczne wyspy, umocnienia grobli, platformy gniazdowe dla ptaków, stoisko edukacyjne oraz tablice informacyjno-edukacyjne. Wszystkie wymienione elementy są niezbędne dla zrealizowania projektu i właściwej ochrony obszarów objętych projektem w okresie trwałości i w kolejnych latach. Obiekty hydrotechniczne (zastawki) będą obsługiwane i zarządzane przez PTOP. Zakupiony sprzęt, w tym przede wszystkim sprzęt do monitoringu oraz wyposażenie tj. kajak, komputer, aparat fotograficzny, dron, fotopułapki ma w znaczący sposób pomóc w zapewnieniu utrzymania trwałość efektów ekologicznych projektu, w tym poprzez umożliwienie kontynuacji monitoringu, którego głównym zadaniem jest bieżące informowanie o stanie lęgowisk i zaobserwowanych zagrożeniach. Zakupione kosy spalinowe będą wykorzystywane do utrzymywania wysp w odpowiedniej kondycji (coroczne koszenia są niezbędne do utrzymania niskiej roślinności, wymaganej dla mew i rybitw).

Mierzalne wskaźniki efektu ekologicznego:

- powierzchnia dostępnych miejsc lęgowych dla rybitw rzecznych i mew - 3100 m kw co jest sumą powierzchni nowo wybudowanych wysp oraz dodatkowej powierzchni rozbudowanej wyspy

- liczba nowych miejsc lęgowych dla rybitw rzecznych i mew (sztuczne wyspy) - 2

- powierzchnia siedlisk rybitw czarnych, białowąsych i białoskrzydłych po bagrowaniu trzciny i osoki - 6 ha

- liczba platform dla rybitw czarnych - 70

- powierzchnia koszonych i odkrzaczonych wysp - 4,20 ha

- powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (powierzchnia zbiorników, na których wykonano działania ochronne) - 1394,57 ha co jest sumą powierzchni zbiorników, na których będą prowadzone działania tj.

Grzybiny (powierzchnia zbiornika pokopalnianego): 22,93 ha

Kwiecewo (powierzchnia polderu): 78,29 ha

Nerwik (powierzchnia lustra wody stawów): 9,55 ha

Ptasia Wyspa (powierzchnia działki ew. jeziora Ryńskiego): 1244 ha

Chodźki (powierzchnia zbiornika pokopalnianego): 5,76 ha

FE POIS poziom pl 1 rgb