Tytuł projektu: „Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

FE POIS poziom pl 1 rgb

Całkowita wartość projektu: 2 574 354,96 zł

Wartość kwalifikowana: 2 574 354,96 zł

UE: 2 188 201,71 zł

PTOP: 386 153,25 zł

Czas trwania: 01.04.2019 r. - 31.03.2023 r.

Gatunki objęte projektem: rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), rybitwa czarna (Chlidonias niger), rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida), rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) śmieszka (Chroicopephalus ridibundus), mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus).

Obszary objęte działaniami projektu: Województwo warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Rezerwat Przyrody "Kwiecewo", Rezerwat Przyrody "Ptasia Wyspa", Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008, Mazurski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód, Użytek ekologiczny "Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego", Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Użytek ekologiczny "Kwiecewo"

www.pois.gov.pl

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo