Skip to main content

Ochrona rybitw i mew
w północno-wschodniej Polsce

Opis i cele projektu

Projekt „Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt obejmuje swoimi działaniami dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie a na ich terenie Rezerwat Przyrody "Kwiecewo", Rezerwat Przyrody "Ptasia Wyspa", Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008, Mazurski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód, Użytek ekologiczny "Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego", Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Użytek ekologiczny "Kwiecewo".

Projekt „Ochrona rybitw i mew w północno-wschodniej Polsce” jest kontynuacją zrealizowanego przez PTOP w latach 2010-2015 projektu ”Ochrona rybitw i mew na Warmii i Mazurach”. Doświadczenia zdobyte przy realizacji, były dla nas inspiracją do rozszerzenia działań, oraz podjęcia zupełnie nowych inicjatyw mających na celu poprawę stanu populacji 6 gatunków ptaków objętych działaniami naszego nowego projektu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności bezpiecznych miejsc lęgowych dla rybitw i mew w północno wschodniej Polsce. Projektem objętych jest 6 gatunków ptaków: rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus), rybitwa czarna (Chlidonias niger), rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus), mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus), mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus). Działania projektu zlokalizowane są na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia i utrzymania populacji ww. gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Puszcza Piska oraz w rezerwacie przyrody "Kwiecewo" i "Ptasia Wyspa". Planowane działania inwestycyjne: 2 sztuczne wyspy dla ptaków; rozbudowa istniejącej wyspy; urządzenia hydrotechniczne (2 zastawki); zabezpieczenie grobli. Planowane działania nieinwestycyjne: bagrowanie trzciny i osoki: wykaszanie wysp i grobli; montaż 70 platform dla rybitw; grodzenie gniazd; montaż słupków do pow. próbnych, monitoring. Zgodnie z wytyczną POIS, w projekcie zaplanowano również realizację nowoczesnych programów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie działań ochronnych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania obywateli w aktywną ochronę środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Budowa zastawek przyczyni się do realizacji celu szczegółowego pn.: „Większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii” w priorytecie inwestycyjnym 5.II, czyli Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami, poprzez zwiększenie ogólnej retencyjności wody.

FE POIS poziom pl 1 rgb