Skip to main content

Ochrona rybitw i mew
w północno-wschodniej Polsce

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

FE POIS poziom pl 1 rgb

Całkowita wartość projektu: 2 574 354,96 zł

Wartość kwalifikowana: 2 574 354,96 zł

UE: 2 188 201,71 zł

PTOP: 386 153,25 zł

Czas trwania: 01.04.2019 r. - 31.03.2023 r.

Gatunki objęte projektem: rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), rybitwa czarna (Chlidonias niger), rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida), rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) śmieszka (Chroicopephalus ridibundus), mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus).

Obszary objęte działaniami projektu: Województwo warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Rezerwat Przyrody "Kwiecewo", Rezerwat Przyrody "Ptasia Wyspa", Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008, Mazurski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód, Użytek ekologiczny "Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego", Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Użytek ekologiczny "Kwiecewo"

www.pois.gov.pl