dublet

Jeszcze do niedawna na niemal całym obszarze łąk doliny górnej Narwi miejscowi rolnicy prowadzili ekstensywną gospodarkę, która sprzyjała ptakom wodno-błotnym. Wraz z ograniczeniem użytkowania kośnego i prawie całkowitym zanikiem wypasu bydła i koni pojawił się problem zarastania łąk, objawiający się w szczególności rozwojem wysokich zbiorowisk roślinności zielnej, w tym szuwaru trzcinowego. Przemiany te niekorzystnie odbiły się szczególnie na populacjach ptaków siewkowych, takich jak czajki, rycyki, krwawodzioby, czy w końcu dużo rzadsze dubelty. Z potrzeby zahamowania niekorzystnych zmian siedliskowych pociągających za sobą spadek liczebności cennych i rzadkich gatunków, zrodził się projekt czynnej ochrony dubelta.

Jego główne założenia to:

- zakup 160 i odtworzenie 230 ha łąk poprzez wstępne ich koszenie i odkrzaczanie;

- budowa brodów i remont dróg dojazdowych do łąk, które umożliwią koszenie i wywóz siana;

- poprawa lokalnych warunków wilgotnościowych poprzez budowę zastawek na rowach odwadniających;

- badania nad dubeltem i jego siedliskiem oraz implementacja ich wyników do dokumentów określających zasady ochrony gatunku;

- podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i turystów, w tym budowa platformy obserwacyjnej przy jednym z szeroko znanych tokowisk, która posłuży kanalizacji ruchu turystycznego w tym miejscu.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo