Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, zwane w dalszych postanowieniach statutu PTOP, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną, zostało zawiązane na czas nieograniczony i może prowadzić działalność pożytku publicznego.

§ 2. Terenem działania PTOP jest Rzeczpospolita Polska oraz z zachowaniem stosownych przepisów terytoria innych państw.

§ 3. Siedzibą władz PTOP jest Białowieża.

§ 4. PTOP ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. PTOP może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II. Cele i środki działalności

§ 6. Celem PTOP jest:

1. Ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich siedlisk.

2. Poznawanie stanu i obserwowanie zmian awifauny.

3. Szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.

§ 7. Cele powyższe PTOP osiąga przez:

1. Podejmowanie i uczestniczenie w działaniach prawnych chroniących ptaki, miejsca ich występowania i wszelkie niezbędne im do życia elementy środowiska przyrodniczego.

2. Sprawowanie nadzoru i zarządzanie prawnymi formami ochrony przyrody.

3. Ochronę czynną rozumianą m.in. jako:

a) zabezpieczanie, konserwację i budowę miejsc lęgowych,

b) zabezpieczanie i kształtowanie lęgowisk, żerowisk, noclegowisk oraz innych miejsc występowania ptaków,

c) zabezpieczanie i kształtowanie miejsc i siedlisk w których występują gatunki fauny i flory stanowiące pokarm ptaków lub wpływające w inny sposób na populacje ptaków lęgowych i wędrownych,

d) wykupywanie i wydzierżawianie gruntów stanowiących lęgowiska, żerowiska, noclegowiska i inne miejsca występowania ptaków,

e) prowadzenie gospodarstw: rolnego, rybackiego i leśnego,

f) możliwość refundowania właścicielom, dzierżawcom i użytkownikom nieruchomości strat wynikających z:

- gniazdowania i żerowania ptaków,

- użytkowania przez nich gruntów w sposób zgodny z zaleceniami PTOP.

4. Edukację i udział w tworzeniu naukowych podstaw ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ptaków oraz ich siedlisk realizowane m.in. poprzez:

a) monitoring, badania naukowe i gromadzenie dokumentacji,

b) organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach,

c) prowadzenie lekcji, zajęć szkolnych i obozów,

d) promowanie i upowszechnianie wiedzy.

5. Upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich.

6. Współpracę z instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażą chęć wspólnej realizacji celów PTOP.

7. Powoływanie fundacji.

8. Zatrudnianie osób fizycznych.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako działalności dodatkowej.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział III.A. Członkowie

§ 8. Członkowie PTOP dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

Rozdział III.B. Członkowie zwyczajni

§ 9. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim oraz cudzoziemcy w tym nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 10. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest wola realizowania celów PTOP potwierdzona pisemnie w postaci deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być członkami zwyczajnymi PTOP, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 11. Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, za wyjątkiem:

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 16 rok życia.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia.

Rozdział III.C. Członkowie wspierający

§ 12. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności PTOP uiści roczną składkę, nie mniejszą niż dziesięciokrotna składka członka zwyczajnego.

Rozdział III.D. Członkowie honorowi

§ 13. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom, które szczególnie zasłużyły się dla PTOP lub realizacji jego celów.

§ 14. Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach PTOP.

Rozdział III.E. Prawa i obowiązki

§ 15. Członkowie PTOP mają prawo:

1. Nosić odznakę i legitymację PTOP.

2. Zgłaszać wnioski do planu pracy PTOP.

3. Brać udział w pracach PTOP.

§ 16. Członkowie PTOP mają obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz PTOP.

2. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17. Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1. Dobrowolnego wystąpienia z PTOP zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy po wygaśnięciu składki za rok poprzedni.

3. Uchwały Zarządu za nie przestrzeganie statutu PTOP lub czyny stojące w sprzeczności z celami działania PTOP. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

5. Śmierci członka.

§ 17. 1. Zabrania się w stosunku do członków PTOP:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PTOP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy PTOP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. Przekazywania majątku PTOP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku PTOP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.,

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PTOP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze

§ 18. Władzami PTOP są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 (trzy) lata.

Rozdział IV.A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 20. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą PTOP.

§ 21. Walne Zgromadzenie Członków może być:

1. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 22. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków we wszystkich sprawach z wyjątkiem zmiany statutu lub rozwiązania PTOP podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów, lub w drugim terminie co najmniej o półgodziny później bez względu na wymagane quorum.

Rozdział IV.A.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

§ 23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co 3 lata przez Zarząd.

§ 24. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 25. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującej Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Wybór Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków Zarządu.

5. Wybór Komisji Rewizyjnej.

6. Podejmowanie decyzji w innych sprawach zgłoszonych przez członków PTOP.

Rozdział IV.A.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

§ 26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTOP jest zwoływane przez:

1. Zarząd:

a) na podstawie uchwały Zarządu;

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) na wniosek co najmniej 20% członków uprawnionych do głosowania w terminie do 90 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2. Komisję Rewizyjną w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 41.

§ 27. Termin i miejsce obrad wraz z pełną treścią uchwały lub wniosku Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 28. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących PTOP.

Rozdział IV.B. Zarząd

§ 29.

1. Zarząd składa się z od 5 do 7 (od pięciu do siedmiu) osób:

a) Prezesa Zarządu.

b) Wiceprezesa Zarządu.

c) Skarbnika.

d) od 2 do 4 (od dwóch do czterech) Członków Zarządu.

2. W skład zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30. Do zakresu działania Zarządu należy przede wszystkim:

1. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

2. Uchwalanie planów działalności PTOP, w tym działalności związanej z działalnością pożytku publicznego.

3. Uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych.

4. Uchwalanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych i przedstawianie ich Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia.

5. Podejmowanie uchwał dotyczących nabywania, zbywania, obciążania majątku, przyjmowania darowizn i spadków. Zbywanie lub obciążanie majątku trwałego wymaga pozytywnej uchwały Komisji Rewizyjnej.

6. Udzielanie pełnomocnictw członkom PTOP, Dyrektorowi Sekretariatu i pracownikom w zakresie reprezentowania PTOP.

7. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Organizowanie corocznych Zjazdów członków PTOP.

9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych statutem PTOP.

10. Rozpatrywanie spraw bieżących.

§ 31. Zarząd pracuje odbywając posiedzenia plenarne co najmniej 4 razy w roku.

§ 32. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub Wiceprezesa i co najmniej 3 innych osób z Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności Wiceprezesa.

§ 33. Zarząd zobowiązany jest dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków, którzy w międzyczasie zrezygnowali ze swoich funkcji, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego na Walnym Zgromadzeniu Członków składu Zarządu. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika, Zarząd spośród swego grona wybiera odpowiednio nowego Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

§ 34. Zarząd zobowiązany jest w terminie 90 dni zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyłonienia nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku:

1. Rezygnacji z pełnionej funkcji w Komisji Rewizyjnej co najmniej 2 osób z jej składu.

2. Nie spełnienia wymogu określonego w § 39.1 lub § 39.2 statutu.

§ 35. Członkowie Zarządu nie mogą uzyskiwać korzyści majątkowych od PTOP z tytułu prac wykonywanych na rzecz PTOP.

Rozdział IV.C. Komisja Rewizyjna

§ 36. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli PTOP.

§ 37.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub podległości służbowej z członkami Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 38. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej jej dwóch członków, w tym Przewodniczącego.

§ 39. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności PTOP, która odbywa się co najmniej raz w roku w terminie do końca lutego za rok poprzedni, a w szczególności:

a) kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej PTOP.

b) kontrola wykonywania uchwał Walnych Zgromadzeń Członków.

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych przedstawianych przez Zarząd w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

3. Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych statutem PTOP.

§ 40. Wyniki kontroli przedstawiane są Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§ 41. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest w terminie 90 dni zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyłonienia nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku:

1. Rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika i nie powołania na ich miejsce nowych osób z Zarządu w terminie 30 dni od ich rezygnacji złożonej na piśmie skierowanym do Zarządu.

2. Rezygnacji z pełnionej funkcji w Zarządzie co najmniej 3 osób z Zarządu i wyczerpania możliwości wynikającej z § 33.

3. Nie spełnienia przez Zarząd wymogu określonego w § 30.3, § 30.4 lub § 31 statutu.

§ 42. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą uzyskiwać korzyści majątkowych od PTOP z tytułu prac wykonywanych na rzecz PTOP.

 

Rozdział V. Sekretariat

§ 43. Sekretariat jest ciałem wykonawczym realizującym polecenia Zarządu.

§ 44. Sekretariat działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 45. Sekretariat składa się z:

1. Dyrektora Sekretariatu.

2. Pracowników.

§ 46. Pracownicy zatrudniani są i zwalniani przez Prezesa w uzgodnieniu z Dyrektorem Sekretariatu.

§ 47. Zakres obowiązków Dyrektora Sekretariatu uchwala Zarząd.

§ 48. Zakres obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor Sekretariatu.

§ 49. Dyrektor Sekretariatu i pracownicy nie mogą być członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI. Jednostki organizacyjne

§ 50. Do realizacji jednorazowych lub stałych zadań Zarząd uchwałą tworzy jednostki organizacyjne – Regiony, Zespoły Robocze lub Grupy Lokalne określając ich nazwę, zasięg i siedzibę.

§ 51. Jednostki organizacyjne działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 52. Działaniami jednostek organizacyjnych kieruje Dyrektor Sekretariatu.

§ 53. Jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej i odrębnych władz.

§ 54. Informacja o utworzeniu jednostki organizacyjnej jest rozsyłana członkom PTOP w terminie 3 miesięcy od daty jej powołania.

§ 55. Członkowie mogą przystąpić do danej jednostki organizacyjnej lub zrezygnować z udziału w jej pracach składając pisemne oświadczenie skierowane do Zarządu.

§ 56. Rozwiązanie jednostki organizacyjnej następuje uchwałą Zarządu.

Rozdział VI.A. Regiony

§ 57. Do realizacji celów w skali co najmniej 5 powiatów Zarząd powołuje Region.

§ 58. Organem doradczym Zarządu oraz Dyrektora Sekretariatu w sprawach Regionu jest Rada Regionu licząca 5 członków, którą powołuje Zarząd.

Rozdział VI.B. Zespoły Robocze

§ 59. Do realizacji celów o charakterze tematycznym Zarząd tworzy Zespoły Robocze.

§ 60. Organem doradczym Zarządu oraz Dyrektora Sekretariatu jest Rada Krajowa Zespołu licząca 5-7 osób, którą powołuje Zarząd.

Rozdział VI.C. Grupy Lokalne

§ 61. Do realizacji celów na poziomie lokalnym Zarząd powołuje Grupy Lokalne.

§ 62. Organem doradczym Zarządu oraz Dyrektora Sekretariatu są doroczne spotkania członków Grupy Lokalnej.

Rozdział VII. Majątek

§ 63. Majątek i fundusze PTOP stanowią:

1. Wpłaty ze składek członkowskich.

2. Nieruchomości i ruchomości.

3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy.

4. Wpłaty pochodzące z budżetu państwa, od samorządowców gminnych, powiatowych i wojewódzkich, z fundacji, organizacji gospodarczych i społecznych.

5. Dochody z działalności gospodarczej, rolniczej, rybackiej, leśnej i z majątku PTOP.

6. Wpływy z ofiarności publicznej.

7. Wpływy z odpisów podatkowych od osób fizycznych i prawnych.

§ 63. 1.

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na cele określone w § 6 niniejszego Statutu.

2. Wpływy z odpisów podatkowych mogą być wykorzystywane wyłącznie cele określone w § 6.

3. Przychody nie mogą być w szczególności przeznaczone do podziału pomiędzy członków PTOP.

§ 64. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 65. Do zawierania umów w sprawach majątkowych wymagane jest:

1. Współdziałanie dwóch osób spośród Zarządu lub jednej osoby z Zarządu wraz z upoważnionym przez Zarząd pełnomocnikiem, lub

2. Jednoosobowe działanie członka Zarządu lub pełnomocnika działających na podstawie uchwały Zarządu.”

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie się

§ 66. Zmiana statutu PTOP wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów:

1. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków,

2. W drugim terminie zwołanym co najmniej o godzinę później tego samego dnia bez względu na wymagane quorum.

§ 67. Rozwiązanie PTOP wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 3/4 głosów:

1. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków,

2. W drugim terminie zwołanym co najmniej o godzinę później tego samego dnia bez względu na wymagane quorum.

§ 68. Zmiana statutu i rozwiązanie PTOP nie może być przeprowadzone na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 69. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu PTOP, Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku PTOP. Majątek może być przekazany wyłącznie innej organizacji pozarządowej na cele ochrony ptaków i ich ostoi.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.