DSC01409m28 marca 2017 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007". Projekt przewiduje ochronę populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą wypasu polskiej czerwonej krowy i koników polskich. Naszymi działaniami będziemy chronić następujące gatunki ptaków: dubelt, derkacz, błotniak stawowy, rycyk, kropiatka, krwawodziób, czajka, batalion.

Projekt zakłada zachowanie i przywracanie wypasu na powierzchni 279 ha, w tym celu zbudujemy odpowiednią infrastrukturę: ogrodzenia, wiaty, odłownie, wodopoje, brody, drogi dojazdowe do pastwisk. Ponadto będzie prowadzony monitoring gatunków wskazanych w PZO na całym obszarze Natura 2000, będą realizowane działania edukacyjno-promocyjne oraz monitoring/ewaluacja efektów projektu.

Całkowita wartość projektu: 3 679 869,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 127 888,65 zł

Projekt „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007" o numerze: POIS.02.04.00-00-0131/16 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo