Położenie: gmina Świętajno. Teren położony w granicach obszaru Natura 2000 PLH280048 Ostoja Piska oraz PLB280008 Puszcza Piska Nieruchomość stanowi enklawę wśród lasów Skarbu Państwa. Od południowego wschodu graniczy z Kanałem Powałczyńskim, od północy z jeziorem Krawno, a pozostałej części z lasami Nadleśnictwa Strzałowo. Skład gatunkowy  drzewostanu to olcha, świerk i sosna w wieku 50-100 lat na siedlisku lasu mieszanego bagiennego i boru bagiennego. Mozaika świerczyny borealnej, torfowiska wysokiego przejściowego i niskiego. Na granicy z jeziorem Krawno wytworzyło się turzycowe pło, ze stanowiskami kruszczyka błotnego Epipactis palustris. Przy północnej granicy działki występuje trześlica modra Molinia caerulea. Gatunków roślin chronionych:  kruszczyk błotny Epipactis palustris, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata. Nieruchomość zakupiona w projekcie pt. "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" nr POIS 05.01.00-00-215/09 jako zabezpieczenie przed zrębem zupełnym, który planował poprzedni właściciel.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo