Położenie. Gmina Małdyty. Obszar Natura 2000 Budwity PLH280010. Torfowisko wysokie położone na wododziale o powierzchni 330 ha, z czego 95,39 ha to rezerwat florystyczny "Zielony Mechacz". Pozostała część to głównie teren eksploatowany gdzie znajduje się kopalnia torfu. Na terenie kopalni brak roślinności. W rezerwacie dominuje bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, który różnicuje się na dwa podzespoły. Tylko w części centralnej rezerwatu występuje postać typowa. Większość to postać podsuszona z wyraźnymi oznakami degradacji podłoża torfowego. W północno-zachodnich partiach rezerwatu na płytkich i zmineralizowanych torfach wykształcił się zwarty pas brzeziny bagiennej Betuletum pubescentis. W środkowej części rezerwatu zachowały się 2 niewielkie płaty typowego torfowiska wysokiego, które porasta mszar sosnowy Ledo-Sphagnetum magellanici oraz płat pła mszarnego Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi. Są to jedyne zbiorowiska o charakterze torfotwórczym na tym obszarze. Flora rezerwatu liczy 96 gatunków roślin naczyniowych i 58 gatunków mchów. Na uwagę zasługują: Rubus chamaemorus (jedna z największych populacji w Polsce), Carex limosa, Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palustris, Empetrum nigrum, Lycopodium annotinum, Dicranodontium denudatum, Plagiothecium latebricola, Sphagnum fuscum.

Wciąż cenny obiekt przyrodniczy, głównie ze względu na dużą populację maliny moroszki. Sukcesywnie podlega jednak degradacji. W celu jego ochrony konieczny jest szereg działań związanych głównie z hydrologią tego terenu. Urządzenia blokujące odpływ wody zostaną wykonane do końca listopada 2013 r w ramach projektu POIS.05.01.00.00-215/09. Docelowo optymalnym rozwiązaniem byłoby zalanie wyrobiska po zakończeniu eksploatacji torfu w kopalni Budwity. W projekcie POIS.05.01.00.00-215/09 zaplanowano także wykonanie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo