Torfowiska warmii i mazur

Rosiczka okrągłolistna fot.J.ŁaźniewskiProjekt czynnej ochrony torfowisk na Warmii i Mazurach skończył się już ponad 1,5 roku temu, ale nie daje on nam o sobie zapomnieć. W końcu bowiem udało się powiększyć rezerwat przyrody "Sołtysek" w gminie Pasym. Rezerwat ten został powołany w 1969 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jego powierzchnia wynosiła 10,47 ha, a celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska chamedafne północnej. W ramach projektu "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" o nr POIS.05.01.00-00-215/09 przeprowadziliśmy inwentaryzację szaty roślinnej terenów przyległych do rezerwatu przyrody Sołtysek, która potwierdziła nasze przypuszczenia. Teren wokół rezerwatu był wyjątkowo cenny i ściśle powiązany z torfowiskiem. Ponadto obszar poza rezerwatem miał bardzo duży wpływ na poziom wody w torfowisku.
Wyniki naszych badań stały się podstawą do poszerzenia granic rezerwatu przyrody Sołtysek. Obecnie całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 38,60 ha, czyli prawie 4 razy więcej niż do tej pory.
Zarządzenie dostępne na:

http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyr

Na zdjęciu rosiczka okrągłolistna w obiektywie naszego członka i wolontariusza Jerzego Łaźniewskiego.

Opracowanie planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000: PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280011 Gązwa i PLH280039 Jonkowo-Warkały

PZO opracowywane są w ramach projektu POIS.05.01.00.00-215/09 „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", którego

Beneficjentem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nr WOPN-OON.6320.23.2.2012.MK.WS z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty: PLH280011 Gązwa, PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280039 Jonkowo-Warkały.

obwieszczenie_RDOŚ - 10.08.2012 r. (274 kB)

Otrzymaliśmy już mapy sytuacyjno-wysokościowe do opracowania dokumentacji technicznej i formalno - prawnej umożliwiającej uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodno-prawnych dla urządzeń małej retencji na torfowiskach Gązwa, Sołtysek i Zielony Mechacz.

Zakupiliśmy pierwsze grunty! Udało się nabyć łącznie 7,53 ha na terenie Puszczy Piskiej oraz Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dzięki tym zakupom będzie możliwe prowadzenie naszych działań ochronnych. Więcej o tych gruntach w zakładce Ostoje PTOP.

Podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo