e3415-170737Rezerwat przyrody „Rabinówka” (faunistycznyi torfowiskowy) został utworzony w 2005 r.c129-06449 i obecnie zajmuje powierzchnię 652,45 ha. Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, ostoi rzadkich i chronionych gatunków awifauny lęgowej, a w szczególności populacji cietrzewia Tetrao tetrix na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej. dsc_0064Najcenniejszym elementem flory rezerwatu jest brzoza niska Betula humilis, będąca pod ścisłą ochroną gatunkową i ujęta w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (gatunek zagrożony wyginięciem w Polsce – kategoria EN). Jest to gatunek borealny (północny), będący pozostałością z okresu lodowcowego w naszej florze (relikt glacjalny). W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się w Polsce zanikanie stanowisk brzozy niskiej w wyniku osuszania i zarastania torfowisk.

Fragment Niecki Gródecko-Michałowskiej obejmujący rezerwat przyrody „Rabinówka” e3415-170736stanowił jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku obszar użytkowany rolniczo, głównie jako łąki kośne. Budowa Rowu Tartacznego pod koniec XIX w. oraz zakrojone na szeroką skalę melioracje prowadzone w latach 50., 70. i 80. XX w. przyczyniły się do drastycznego obniżenia poziomu wód gruntowych w rezerwacie jak i w całej Niecce. Zmiany te w połączeniu z zaniechaniem użytkowania rolniczego spowodowały zubożenie cennych siedlisk.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków aktywnie uczestniczyło w pracach nad utworzeniem rezerwatu i w realizacji zadań ochronnych. Od powołania rezerwatu wykonało szereg ważnych zabiegów ochrony czynnej dla zachowania walorów „Rabinówki”: koszenie łąk, kształtowanie ekotonów (strefy przejściowe między ekosystemami), odsłonięcie stanowisk brzozy niskiej, wykonanie budowli piętrzących na rowach odwadniających rezerwat i zasypanie ponad 6 km rowów w jego sąsiedztwie.

e3415-170729     e3415-170723     e3330-166485     e3291-164533

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo