Rezerwat Gorbacz, fot. T. i G. KłosowscyRezerwat Przyrody „Gorbacz” utworzono w 1966 r. na powierzchni 113,07 ha. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jeziora Gorbacz wraz z otaczającymi go rozległymi torfowiskami i występującą tu roślinnością torfotwórczą. Gorbacz to jedno z niewielu jezior z okresu zlodowacenia środkowopolskiego na niżu, które dotrwało do naszych czasów. Rangę obiektu podnosi występujące tu stanowisko chamedafne północnej Chamaedaphne calyculata, w Polsce bardzo rzadkiego gatunku, będącego pozostałością z okresu lodowcowego w naszej florze (relikt glacjalny). Rezerwat powiększano dwukrotnie, ostatnio na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i przy współpracy Nadleśnictwa Żednia w 2013 r. o ponad 85 ha –obecnie obejmuje 222,72 ha.

Przyrodnicze skutki zaburzenia stosunków wodnych w rezerwacie były przedmiotem badań prowadzonych w latach 90. XX w. W jeziorze Gorbacz i na otaczających torfowiskach można było zauważyć znaczne negatywne zmiany szaty roślinnej wynikające z obniżającego się poziomu wód powierzchniowych, a także gruntowych. Obecnie największym zagrożeniem dla rezerwatu jest odwadnianie terenu spowodowane przemysłową eksploatacją torfu w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej. Konsekwencją przesuszenia i mineralizacji torfu jest zanikanie rzadkich roślin związanych z torfowiskami i wkraczanie niepożądanych zbiorowisk leśnych.

W latach 2010-2013 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wykonało szereg ważnych zabiegów ochrony czynnej dla zachowania walorów rezerwatu: wybudowano 64 zastawki i 4 progi piętrzące na rowach odwadniających rezerwat oraz usuwano, przerzedzano drzewa i krzewy porastające torfowisko.

Rezerwat Gorbacz, fot. T. i G. Kłosowscy    130419_adc    130804_axj    130419_aax

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo