Okolice Rogówka, strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOPW roku 2011 na terenie strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego wykonano inwentaryzacje i ekspertyzy mające na celu ocenę dotychczasowych efektów programu. Prace te, mimo często niepełnych danych archiwalnych wskazujących na stan początkowy, pozwoliły już na sformułowanie wniosków, a nawet wskazanie kierunku dalszych działań.

Renaturyzacja polegająca na przywróceniu przepływu wielokorytowego na odcinku doliny Narwi między Rzędzianami a Żółtkami przyczyniła się do zahamowania niektórych negatywnych przeobrażeń siedlisk. Piskorz  oznaczony podczas elektropołowu w 2011 roku, fot. Maciej PućkowskiW szczególności przeprowadzone zabiegi spowodowały wydłużenie zalewów, podniesienie poziomu wód gruntowych oraz spowolnienie lub powstrzymanie procesów murszowych w pewnych częściach doliny. Czerwończyk nieparek, fot. Krzysztof DeoniziakPozytywne zmiany, takie jak wzrost uwilgotnienia siedlisk, obserwowano w części doliny przylegającej do udrożnionych odnóg rzeki. W głównym korycie Narwi oraz w połączonych z nim starorzeczach wykazano obecność 20 gatunków ryb. To aż o 8 gatunków więcej w porównaniu do badań przeprowadzonych w latach 1986-1988. Stwierdzono występowanie 26 gatunków ważek oraz 45 gatunków motyli dziennych, w tym chronionych i znajdujących się w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej oraz z Polskiej Czerwonej Listy Zwierząt. Prace inwentaryzacyjne na terenie strefy buforowej NPN wykazały obecność aż 12 z 13 gatunków płazów występujących w północno-wschodniej Polsce.

Rycyk, fot. Grzegorz GrygorukDziałania prowadzone w ramach renaturalizacji są ukierunkowane szczególnie na poprawę stanu siedlisk ptaków związanych z zalewowymi dolinami rzecznymi, stąd najistotniejsze efekty wyrażają się w zwiększającej się liczebności i liczbie gatunków ptaków na danym terenie. W 1994 roku, czyli po trzynastoletnim okresie oddziaływania nowego, drenującego północną część doliny kanału, stwierdzono występowanie 81 gatunków ptaków lęgowych, najnowsze badania mówią już o 102 gatunkach.

Wielosił błękitny na jednej z łąk strefy buforowej NPN, fot. Archiwum PTOPWyniki i wnioski z wykonanych w 2011 roku badań i inwentaryzacji służą nie tylko ocenie i podsumowaniu zrealizowanych działań, Łąka w strefie buforowej NPN, fot. Archiwum PTOPale także stanowią punkt wyjścia do zaplanowania i podjęcia kolejnych prac mających na celu odtworzenie i zachowanie naturalnego krajobrazu doliny. Wykazane pozytywne efekty podjętych inicjatyw wskazują na konieczność kontynuacji programu. Opracowanie podsumowujące wykonane w 2011 roku badania można pobrać ze strony PTOP z zakładki WYDAWNICTWA.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo