Stan przed rozpoczęciem prac, fot. Archiwum PTOPDzięki wykonanym w 2011 roku badaniom, mogliśmy się przekonać jakie działania przyniosły oczekiwane skutki, co trzeba poprawić i na jakie zagadnienia zwrócić uwagę w przyszłości. Prace związane z odtwarzaniem starorzeczy miały miejsce 10 lat temu i w tym momencie, szczególnie ujściowe odcinki koryt, są silnie wypłycone i podlegają przyspieszonej sukcesji.

1Prace zrealizowane w ramach renaturalizacji łączą się ze sobą, jedne zadania stanowiły przygotowania do wykonania kolejnych etapów, które obecnie funkcjonują jako kompatybilna całość. Najpierw przygotowanie starorzeczy (przekopy, oczyszczanie), następnie otwarcie przepływów (przepusty w formie mostów z piętrzeniem, grobla z przewałami umożliwiająca swobodny przepływ wielkich wód w okresie wiosennym) i wreszcie piętrzenie wody (budowa 2 progów).

2Grobla Rzędziany-Pańki powstała jako droga technologiczna w czasie melioracji rzeki Narew, dzieląc koryta na terenie obecnego Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy buforowej. W roku 2003 PTOP przeprowadził pierwszy remont grobli Rzędziany-Pańki – adaptację budowli na cele ochrony przyrody doliny.

thumb_okadkaW ramach projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego” wydaliśmy kalendarz poświęcony ptakom strefy buforowej NPN. W kalendarzu znalazły się ogólne informacje o renaturalizacji, mapa z przedstawionym fragmentem doliny. Każdy miesiąc prezentuje fotografia gatunku ptaka charakterystycznego dla doliny zalewowej wraz z opisem. Kalendarze zostały już rozdane nieodpłatnie do parków narodowych, krajobrazowych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych, uczestników programu renaturalizacji, a także społecznościom lokalnym w gminie Choroszcz.

rozlewisko1Teren objęty działaniami projektu znajduje się w obrębie tzw. Bagiennej Doliny Narwi (BDN). Zajmuje on jej północną część, rozciągając się na obszarze od wsi Kolonia Radule do wsi Żółtki. Ogólna powierzchnia tego terenu wynosi ok. 13,4 km2, jest to tzw. strefa buforowa Narwiańskiego Parku Narodowego. Strefa buforowa pozostawała typową doliną bagienną do końca lat siedemdziesiątych.

Narew dzieliła się na liczne koryta, istniało wiele rozlewisk i starorzeczy. Na wysokości Rogowa, w licznych kanalikach porośniętych roślinnością wodną, przepływ był bardzo powolny. Na skutek silnego zarastania często tworzyły się tu zatory roślinne utrudniające przepływ i powodujące podpiętrzenia. Narew tworzyła złożony układ hydrologiczny oparty na piętrzeniu się wód rzecznych i gruntowych co powodowało silne i stałe zabagnienie. Dolinę na omawianym odcinku charakteryzowało przez cały czas silne uwilgotnienie, które decydowało o charakterze siedlisk i zbiorowisk roślinnych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo