ochrona-siedlisk


Tytuł projektu:
Renaturalizacja Bagna Tykocin.


Termin realizacji:

1 listopada 2003 r. - 31 sierpnia 2004 r.


Lokalizacja:
Zalewowa dolina Narwi na wysokości m. Tykocin


Cel główny:

 • renaturalizacja i przywrócenie walorów przyrodniczych Bagna Tykocin.

Cel pośredni:

 • zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności terenów wodno-błotnych ekstensywnie użytkowanych rolniczo,
 • umożliwienie migracji ryb w górę rzeki,
 • wzrost uwilgotnienia użytkowanych rolniczo przesuszonych łąk torfowych,
 • edukacja na rzecz ochrony obszarów wodno-błotnych,
 • zwiększenie atrakcyjności społecznej części obszaru projektu położonego poza przyrodniczo najcenniejszym obszarem (szlak kajakowy).

Działania zrealizowane:

 • udrożnienie starorzeczy na dł. 0,496 km,
 • budowa mostów na starorzeczach wraz z progami piętrzącymi wodę - 2 szt.,
 • budowa brodów na starorzeczach - 2 szt.,
 • budowa zastawki na odpływie ze starorzeczy - 1. szt.,
 • remont przewału przy rzece Narew - na dł. 80 m.,
 • remont progu na odpływie wody z Bagna Tykocin - 1 szt.,
 • uprzątnięcie gruzu ze starorzeczy,
 • umocnienie dróg dojazdowych na łąki 0,328 km i montaż 4 przepustów,
 • instalacja koszy dla kaczek - 10 szt.,
 • oznakowanie linii energetycznych średniego napięcia ograniczając zderzenia ptaków,
 • budowa wieży w kształcie brogu wraz z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej - 1 szt.

Współpraca:

Urząd Miasta i Gminy Tykocin, Gminna Spółka Wodna "Zamczyska" w Tykocinie.


Współfinansowanie:

PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Fundacja EURONATUR, BUND, Rząd Nadrenii Północnej Westfalii, rolnicy (praca własna - wkład bezgotówkowy).

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo