ochrona-siedlisk


Tytuł projektu:

Górna Narew - ochrona rzadkich i ginących gatunków ptaków. Etap I.


Termin realizacji:

1 lipca 1998 r. - 31 grudnia 1998 r.


Lokalizacja:

Dolina Narwi na odcinku od m. Narew do m. Tykocin.


Cel główny:

  • wprowadzenie praktycznej ochrony jednej z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodno-błotnych.

Cel pośredni:

  • renaturalizacja terenów zdegradowanych przyrodniczo, a położonych w dolinie Narwi.

Działania zrealizowane:

  • opracowanie wstępnej dokumentacji rezerwatów przyrody w dolinie Górnej Narwi i w strefie krawędziowej doliny,
  • opracowanie założeń przyrodniczo-technicznych renaturalizacji ujściowego odcinka rzeki Rudni,
  • organizacja międzynarodowego obozu młodzieżowego w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego w trakcie którego budowano progi piętrzące wodę na starorzeczach,
  • opracowanie założeń przyrodniczo-technicznych renaturalizacji Bagna Tykocin,
  • wykaszanie łąk i wycinanie zakrzaczeń.

Współpraca:

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.


Współfinansowanie:

Fundacja EURONATUR, PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Rząd Północnej Nadrenii-Westfalii.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo