3

Projekt „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” o numerze POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansuje  Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.  Projekt obejmuje swoimi działaniami dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie a na ich terenie aż 4 obszary Natura 2000 (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Białowieska oraz Puszcza Knyszyńska), a gatunki jakie wchodzą w zakres działań to bielik, kania ruda, kania czarna, orlik krzykliwy i bocian czarny.

Dlaczego realizacja tego projektu tak bardzo nas cieszy? Ponieważ już wiele lat temu rzesza ludzi związana z Komitetem Ochrony Orłów pracowała nad wyszukiwaniem i tworzeniem stref ochronnych ptaków drapieżnych na tych obszarach. Prace, które skutkowały powołaniem stref i ochroną stanowisk gniazdowych nie były łatwe i trwały często wiele lat. Kiedy fundusze krajowe przestały finansować takie przedsięwzięcia część ornitologów nadal angażowała się w parce wolontarystycznie. Z  zaangażowania wielu osób na terenie woj. podlaskiego powstało 121 stref ochrony a w woj. warmińsko-mazurskim 185 stref ochrony. Realizacja tego projektu zapewni ciągłość i kontynuację pracy wielu osób, usystematyzuje oraz uaktualni dane na temat liczebności gatunków objętych działaniami.

Aby zagwarantować pełną ochronę gatunków objętych projektem potrzebna jest baza danych,  która w konsekwencji będzie podstawą tworzenia nowych stref ochronnych, skorygowania granic istniejących i zlikwidowania stref opuszczonych. Monitoring stref jest najważniejszym zadaniem projektu, ale nie możemy zapomnieć o innych nie mniej ważnych zaplanowanych działaniach. Projekt będzie trwał do 30.06.2019 roku i w tym czasie zaplanowanych jest szereg działań :

  • poprawa jakości żerowisk orlika krzykliwego przez odtworzenie kilku hektarów łąk oraz zakup bydła
  • badania telemetryczne 12 orlików krzykliwych celem poznania żerowisk
  • rozpoznanie stanu zasobności żerowisk bociana czarnego oraz zwiększenie jego zasobów przez zarybianie cieków Puszczy Białowieskiej
  • budowa platform gniazdowych dla bociana czarnego
  • budowa oczek wodnych oraz zastawek jako miejsca rozrodu płazów dla zwiększenia zasobności żerowisk orlika krzykliwego
  • działania edukacyjne (diaporama, strona internetowa, materiały promocyjne, zajęcia w szkołach, kołach łowieckich) pozwolą poszerzyć wiedzę a tym samym pomogą w ochronie gatunków objętych działaniem projektu.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo