ochrona-ptakow

ZAGROŻENIA

Główne czynniki ograniczające występowanie GŁUSZCA oraz powodujące spadek ich liczebności:

 • intensywne melioracje powodujące osuszanie terenu;
 • wyrąb lasów w okolicach występowania głuszca;
 • postępujące rozdrobnienie zwartych kompleksów leśnych;
 • wprowadzanie podszytów i podsadzeń w obrębie tokowisk;
 • likwidacja śródleśnych bagienek, torfowisk, wrzosowisk i halizn;
 • wprowadzanie gatunków obcych (np. czeremcha amerykańska, dąb czerwony) oraz gatunków poza naturalnym zasięgiem występowania;
 • wprowadzanie upraw monokulturowych;
 • penetracja ludzka;
 • kolizje ptaków z płotami, ogrodzeniami, słupami, przewodami oraz innymi elementami antropogenicznej zabudowy pionowej środowiska;
 • grodzenie mrowisk;
 • stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodliwych owadów leśnych;
 • prowadzone, jeszcze do niedawna (do 1995 r.) polowania, zwłaszcza w okresie toków;
 • kłusownictwo;
 • introdukcja bażanta;
 • rozwój infrastruktury narciarskiej;
 • zmiany składu chemicznego roślin na skutek skażenia środowiska;
 • presja ze strony oportunistycznych drapieżników, tj. lis, kuna leśna, jenot, norka amerykańska oraz ptaków drapieżnych.

OCHRONA PRAWNA GŁUSZCA

 • Ochrona gatunkowa w Polsce: od 1995 r. gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej, którego nie dotyczą zwolnienia od zakazów wynikające z wykonywania czynności zw3iązanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, wymagający ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237);
 • Polska czerwona księga zwierząt (2001r.): CR gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem;
 • Status zagrożenia w Europie: (S) gatunek niezagrożony, którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni;
 • BirdLife International: SPEC ?
 • Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, załącznik I;
 • Konwencja Berneńska: załącznik II

OCHRONA CZYNNA GŁUSZCA

Działania ochronne powinny obejmować zarówno ochronę konserwatorską (strefy ochronne), jak i ochronę czynną (kształtowanie biotopu, ograniczanie presji ze strony drapieżników i ludzi, monitoring oraz działania edukacyjne).

W ramach najważniejszych działań ochrony czynnej głuszca należy wymienić:

 • zakaz wykonywania zrębów oraz usuwania drzew przestojowych;
 • zakaz wprowadzania podszytów i podsadzeń w obrębie tokowisk;
 • ograniczenie trzebieży późnych do niezbędnych cięć sanitarnych;
 • pozostawianie nisko ugałęzionych drzew (tzw. rozpieraczy) w drzewostanach położonych w pobliżu tokowisk w trzebieżach wczesnych;
 • zakaz wykonywania prac leśnych w czasie trwania toków;
 • zakaz wprowadzania uzupełnień w uprawach i młodnikach na terenie, gdzie żerują głuszce;
 • pozostawienie oraz ochrona śródleśnych bagienek, torfowisk, wrzosowisk, wrzosowisk, halizn;
 • nie należy stosować przygotowania gleby do odnowień w formie rabat i rabatowałków;
 • zakaz sadzenia gatunków obcych (np. dębu czerwonego, czeremchy amerykańskiej, daglezji) oraz gatunków poza zasięgiem występowania;
 • pozostawianie (lub wykonywanie) kilkudziesięciu małych powierzchni piaszczystych, mogących służyć głuszcom jako kąpieliska;
 • wysypywanie żwiru na gastrolity;
 • odbudowa zniszczonych urządzeń małej retencji;
 • zakaz grodzenia upraw leśnych siatką na terenie ostoi głuszca;
 • zakaz grodzenia mrowisk;
 • zakaz chemicznego zwalczania szkodliwych owadów leśnych;
 • zakaz wykładania padliny przywabiającej drapieżniki;
 • zakaz prowadzenia jakichkolwiek polowań i odstrzałów w okresie toków;
 • zakaz introdukcji bażanta na terenie nadleśnictw, gdzie występują głuszce;
 • ograniczenie presji ze strony ludzi i drapieżników, tj. lis, jenot, norka amerykańska;
 • prowadzenie kontroli oraz redukcji zbyt wysokiego pogłowia dzików i jeleni.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo