baner-bocian

Celem naszych działań jest także rozwianie mitów na temat obszarów NATURA 2000, takich jak np. powszechne wrażenie, że NATURA 2000 zabrania lokalizacji jakichkolwiek inwestycji lub wymaga przeprowadzenia procedury związanej z oceną oddziaływania na środowisko dla każdej inwestycji na terenie niezależnie od wielkości inwestycji i jej charakteru Celem jest także ukazanie możliwości rozwoju dzięki obszarom NATURA 2000 dla regionów problemowych: obarczonych dużym bezrobociem strukturalnym, o zbyt małym zaludnieniu.


Celem ogólnym zrealizowanego przez nas projektu było zwiększenie efektywności i skuteczności wykorzystania środków przyznanych Polsce na lata 2007-2013 poprzez identyfikacje oraz wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania projektów finansowanych z funduszy unijnych na obszarach Natura 2000.

Obecnie, fakt wyznaczenia obszaru Natura 2000 na danym terenie jest często postrzegany przez społeczność i władze lokalne oraz potencjalnych inwestorów jako zagrożenie i bariera dla dalszego rozwoju. Ponadto, bardziej skomplikowana i wymagająca procedura inwestycyjna na obszarach włączonych do sieci Natura 2000 często zniechęca potencjalnych inwestorów do realizacji projektów na tych terenach, a w niektórych przypadkach istnienie cennych przyrodniczo obszarów jest błędnie traktowane przez władze lokalne jako całkowita bariera dla wszelakich inwestycji na tym terenie.

Jednakże, jak pokazują doświadczenia w krajach tzw.15, istnienie obszaru włączonego do sieci Natura 2000 nie musi być barierą i przeszkodą dla dalszego rozwoju danego układu lokalnego i regionalnego. Kluczem do powodzenia jest właściwe wdrażanie i zarządzanie siecią Natura 2000 oraz wysoka świadomość społeczna w zakresie istniejących szans oraz odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie projektu inwestycyjnego. Obszar Natura 2000 może być motorem dla rozwoju zrównoważonego gminy, a więc i szansą na dodatkowy dochód i stworzenie nowych miejsc pracy dla społeczności lokalnej.

Celem szczegółowym naszego projektu było wsparcie systemu wdrażania, zarządzania oraz oceny i kontroli projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach włączonych do sieci Natura 2000. Cel był realizowany poprzez identyfikację, a następnie pogłębioną analizę przypadku dobrej praktyki zarządzania obszarami Natura 2000 w których równocześnie realizowane były inwestycje "prorozwojowe" dofinansowane z funduszy unijnych, a więc obszar w którym rozwój odbywa się w sposób zrównoważony. Ponadto, na jednym z polskich obszarów Natura 2000 przeprowadziliśmy badanie opinii oraz postrzegania obszarów Natura przez przedstawicieli władz lokalnych, przedsiębiorców oraz społeczeństwa. W polskim studium przypadku dokonaliśmy analizy, czy fakt istnienia na terenie gminy obszarów należących do sieci Natura stanowi dla tego układu przeszkodę i barierę w rozwoju. Poprzez pogłębioną analizę sytuacji, wymagań ochrony przyrody oraz zamierzeń inwestycyjnych staraliśmy się wskazać rozwiązanie konfliktów na tle inwestycje- przyroda, które wystąpiły, a także dać wskazówki w jaki sposób uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Podczas seminarium podsumowującego projekt wskazaliśmy jakie istnieją możliwości oraz kierunki rozwoju dla analizowanych układów lokalnych oraz przedstawimy źródła finansowania z których społeczności lokalne mogą skutecznie i efektywnie korzystać w obecnym okresie programowania 2007-13.

Konferencja NATURA 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego

Dnia 12 grudnia 2008 r. w Górowie Iławeckim odbyła się konferencje podsumowująca projekt "NATURA 2000 - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego".

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw z rejonu Ostoi Warmińskiej, Przedstawiciele gmin i powiatów z terenu Ostoi Warmińskiej.

Na konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące projektu (pdf poniżej do pobrania):

- "Identyfikacja barier i szans dla rozwoju na obszarze NATURA 2000" - Marta Brzozowska, PTOP
- "Natura 2000 jako szansa dla rozwoju lokalnego i regionalnego" - Elżbieta Kozłowska, niezależny specjalista

- " Prawne podstawy funkcjonowanie NATURY 2000 w Polsce i możliwości rozwoju" - Krzysztof Molwski, PTOP

Gościem specjalnym i prelegentem była pani Katarzyna Charzyńska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, która zapoznała zebranych z wymogami dyrektyw środowiskowych dla projektów finansowanych przez fundusze europejskie do konferencji wydana została broszura

Sprawozdanie z wizyty studyjnej

Tu znajduje się sprawozdanie z wizyty studyjnej w Hiszpanii  podczas której zapoznawaliśmy się z funkcjonowaniem obszarów NATURA 2000 i metodami wspierania działalności gospodarczej na terenie obszarów.

Raport kończący projekt

Pod niniejszym linkiem znajduje się raport końcowy z projektu "Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego "
Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami i obserwacjami.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo