Nr postępowania: WYPAS-14/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie.pdf NOWE!

pdfWyjaśnienia

 pdfZapytanie ofertowe.pdf

zipZałącznik nr 1: Dokumentacja projektowa i techniczna – Cześć I .zip

zipZałącznik nr 1a: Dokumentacja projektowa i techniczna – Cześć II.zip

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik 3: Wzór umowy - Część I.docx

docxZałącznik 3a: Wzór umowy - Część II.docx

pdfZałącznik nr 4: Regulamin zamówień WYPAS.pdf

 docxZałącznik nr 5: Wykaz robót.docx

docxZałącznik nr 6: Wykaz osób.docx

docxZałącznik nr 7: Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: DUBELT-5/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

W dniu 19 lipca 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap III (HRP zad. 4)

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1196557

pdfodstapienie_od_podpisania_umowy_nowy_Wykonawca_02.08.2019.pdf

pdfrozstrzygnięcie__31.07.2019.pdf

pdfZapytanie_ofertowe_19072019.pdf

pdfZałącznik_1a-_Zestawienie.pdf

pdfZałącznik_1b_-_mapy.pdf

pdfZałacznik_nr_2_formularz_ofertowy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_wzór_umowy.pdf

pdf20.09.18.Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_dubelt.pdf

 

logotypy kolor PL mini

Nr postępowania: RB-7

W dniu 24 czerwca 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz pełnienie autorskiego nadzoru budowlanego

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  wybór oferty - 16.07.2019 r

 zapytanie_ofertowe_dokumentacja - 24.06.2019 r

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 24.06.2019 r

 zal_nr_2_wzor_umowy  - 24.06.2019 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 24.06.2019 r

doc wykaz_zrealizowanych_prac - załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1191897.

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: RB-4

W dniu 10 czerwca 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku:

na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz pełnienie autorskiego nadzoru budowlanego

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 unieważnienie_dokumentacja - 19.06.2019 r

 zapytanie_ofertowe_dokumentacja - 10.06.2019 r

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 10.06.2019 r

 zal_nr_2_wzor_umowy  - 10.06.2019 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 10.06.2019 r

 

doc wykaz_zrealizowanych_prac - załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-13/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Obsługa prawna postępowań przeprowadzanych w ramach projektu (HRP. Zadanie 10).

Zadanie to jest częścią projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfWyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 2: Wykaz osób.docx

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień.pdf

docxZałącznik nr 4: Wzór umowy.docx

docxZałącznik nr 5: Plan udzielania zamówień.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: DUBELT-4/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

W dniu 24 maja 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Zakup 2 poideł pastwiskowych oraz zakup i montaż 2 pomp ręcznych do wody (HRP zad. 5)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1186900

pdfRozstrzygnięcie_13.06.2019.pdf

pdfZamówienie_24.05.2019.pdf

docZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdf20.09.18.Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_dubelt.pdf

logotypy kolor PL mini

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo