Znak sprawy: 36/BOCIAN2/2019

W dniu 23.10.2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod nazwą:

Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami podgniazda bociana białego, dostawa budek i zabezpieczeń – etap IV

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Załączniki do pobrania poniżej.

pdfZawiadomienie o wyborze oferty 5.11.2019 r.

pdfOgłoszenie o zamówieniu

docxZałącznik nr 1 - formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - regulamin postępowań o zamówienia

pdfZałącznik nr 4 - wizualizacje gniazd

pdfZałącznik nr 5 - wygląd i rodzaj zabezpieczeń

jpgZałącznik nr 6 - parametry budek

jpgZałącznik nr 7 - przykładowy pomiar gniazda

xlsxZałącznik nr 8 - formularz pomiaru gniazd

docZałącznik nr 9 - wykaz dostaw

docxZałącznik nr 10 - wzór zobowiązania innego podmiotu

pdfZałącznik nr 11 - lokalizacja gniazd

logotypy nowe

 

Nr postępowania: RB-9

W dniu 22 października 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowa 2 zastawek wlotowych w miejscowości Nerwik

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

unieważnienie_postępowania  - 06.11.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_zastawki - 22.10.2019 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 22.10.2019 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_zastawki - 22.10.2019 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 22.10.2019 r.

 zal_nr_4_projekt_budowlany - 22.10.2019 r.

 zal_nr_5_przedmiar_robót - 22.10.2019 r. (Uwaga! Przedmiar dotyczy 1 szt. zastawki, natomiast ofertę należy sporządzić dla 2 szt. zastawek)

 zal_nr_6_specyfikacje_techniczne - 22.10.2019 r.

 zal_nr_7_operat_wodnoprawny - 22.10.2019 r.

 zal_nr_8_profil_podłużny - 22.10.2019 r.

 zal_nr_9_decyzje_administracyjne - 22.10.2019 r.

doc zal_nr_10_wykaz_osób  - 22.10.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_11_wykaz_zamówień - 22.10.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1213280

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-17/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2: Wzór umowy

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień WYPAS

pdfZałącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-16/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa ogrodzeń oraz budowa 3 odłowni dla zwierząt’’

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe WYPAS-16/2019.pdf

docxZałącznik_nr_1_Opis_Przedmiotu Zamówienia.docx

pdfZałącznik_do_OPZ_Rysunek_nr_1.pdf

pdfZałącznik_do_OPZ_Rysunek_nr_2.pdf

pdfZałącznik_do_OPZ_Rysunek_nr_3.pdf

pdfZałącznik_do_OPZ_Rysunek_nr_4.pdf

pdfZałącznik_do_OPZ_Rysunek_nr_5.pdf

jpgZałącznik_do_OPZ_Mapa_nr_1.jpg

jpgZałącznik_do_OPZ_Mapa_nr_2.jpg

jpgZałącznik_do_OPZ_Mapa_nr_3.jpg

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy_część_I.docx

docxZałącznik_nr_3a_Wzór_umowy_część_II.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień_WYPAS.pdf

docxZałącznik_nr_5_Oświadczenie_podmiotu_trzeciego.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

Nr postępowania: WYPAS-15/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf

zipZałącznik_nr _1_Dokumentacja_projektowa_i_techniczna_Część_I.zip

zipZałącznik _nr _1a_Dokumentacja projektowa_i_techniczna_Część_II.zip

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy_Część_I.docx

docxZałącznik_nr_3a_Wzór_umowy_Część_2.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_zamówień_WYPAS.pdf

docxZałącznik_nr_5_Wykaz_robót.docx

docxZałącznik_nr_6_Wykaz_osób.docx

docxZałącznik_nr_7_Oświadczenie_podmiotu_trzeciego.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

 

 

Nr postępowania: RB-8

W dniu 26 wrzesnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Realizacja filmu przyrodniczego

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

unieważnienie - 02.12.2019 r

rozstrzygnięcie - 18.11.2019 r

zmiana_treści_zapytania - 25.10.2019 r

zal_nr_5_informacje_o_projekcie - 25.10.2019 r

wyjasnienia_do_pytan_nr_2 - 18.10.2019 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_po_modyfikacji  - 18.10.2019 r

 wyjasnienia_do_pytan - 10.10.2019 r

 zapytanie_ofertowe_film - 26.09.2019 r

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 26.09.2019 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 26.09.2019 r

doc wykaz_zrealizowanych_prac  załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1208102

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo