Nr postępowania: WYPAS-18/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf 

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 2: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień WYPAS.pdf

pdfZałącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: RB-10

W dniu 7 listopada 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowa 2 zastawek wlotowych w miejscowości Nerwik

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

unieważnienie postępowania - 21.11.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_zastawki - 07.11.2019 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 07.11.2019 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_zastawki - 07.11.2019 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 07.11.2019 r.

 zal_nr_4_projekt_budowlany - 07.11.2019 r.

 zal_nr_5_przedmiar_robót - 07.11.2019 r.. (Uwaga! Przedmiar dotyczy 1 szt. zastawki, natomiast ofertę należy sporządzić dla 2 szt. zastawek)

 zal_nr_6_specyfikacje_techniczne - 07.11.2019 r.

 zal_nr_7_operat_wodnoprawny - 07.11.2019 r.

 zal_nr_8_profil_podłużny - 07.11.2019 r.

 zal_nr_9_decyzje_administracyjne - 07.11.2019 r.

doc zal_nr_10_wykaz_osób  -  07.11.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_11_wykaz_zamówień - 07.11.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1216258

FE POIS poziom pl 1 rgb

Znak sprawy: 37/BOCIAN2/2019

W dniu 28.10.2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę 36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. Załączniki do pobrania poniżej.

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.11.2019 r.

pdfWyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 30.10.2019 r.

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1 - formularz oferty

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - regulamin zawierania umów

pdfZałącznik nr 4 - schemat platform z mocowaniem

docxZałącznik nr 5 - wykaz dostaw

docxZałącznik nr 6 - oświadczenie innego podmiotu

logotypy nowe

 

Znak sprawy: 36/BOCIAN2/2019

W dniu 23.10.2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod nazwą:

Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami podgniazda bociana białego, dostawa budek i zabezpieczeń – etap IV

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Załączniki do pobrania poniżej.

pdfZawiadomienie o wyborze oferty 5.11.2019 r.

pdfOgłoszenie o zamówieniu

docxZałącznik nr 1 - formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - regulamin postępowań o zamówienia

pdfZałącznik nr 4 - wizualizacje gniazd

pdfZałącznik nr 5 - wygląd i rodzaj zabezpieczeń

jpgZałącznik nr 6 - parametry budek

jpgZałącznik nr 7 - przykładowy pomiar gniazda

xlsxZałącznik nr 8 - formularz pomiaru gniazd

docZałącznik nr 9 - wykaz dostaw

docxZałącznik nr 10 - wzór zobowiązania innego podmiotu

pdfZałącznik nr 11 - lokalizacja gniazd

logotypy nowe

 

Nr postępowania: RB-9

W dniu 22 października 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowa 2 zastawek wlotowych w miejscowości Nerwik

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

unieważnienie_postępowania  - 06.11.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_zastawki - 22.10.2019 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 22.10.2019 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_zastawki - 22.10.2019 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 22.10.2019 r.

 zal_nr_4_projekt_budowlany - 22.10.2019 r.

 zal_nr_5_przedmiar_robót - 22.10.2019 r. (Uwaga! Przedmiar dotyczy 1 szt. zastawki, natomiast ofertę należy sporządzić dla 2 szt. zastawek)

 zal_nr_6_specyfikacje_techniczne - 22.10.2019 r.

 zal_nr_7_operat_wodnoprawny - 22.10.2019 r.

 zal_nr_8_profil_podłużny - 22.10.2019 r.

 zal_nr_9_decyzje_administracyjne - 22.10.2019 r.

doc zal_nr_10_wykaz_osób  - 22.10.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_11_wykaz_zamówień - 22.10.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1213280

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-17/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2: Wzór umowy

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień WYPAS

pdfZałącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo