Nr postępowania: RB-16

W dniu 20 marca 2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Dostawa 10 fotopułapek z osprzętem

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 wybór_oferty_fotopułapki - 01.04.2020 r.

 zmiana_zapytania_ofertowego - 23.03.2020 r. 

 zapytanie_ofertowe_fotopułapki - 20.03.2020 r.

 zal_nr_1_specyfikacja_po_zmianach - 23.03.2020 r.

 doc zal_nr_2_formularz_ofertowy  - 20.03.2020 r.

 zal_nr_3_wzór_umowy - 20.03.2020 r.

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 20.03.2020 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1239812

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: 33/Z/2020

W dniu 6 lutego 2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na:

Część I - dostawa fotopułapek wraz z osprzętem

Część II - montaż i demontaż fotopułapek przy gniazdach bocianów czarnych

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .

 

  rozstrzygnięcie_fotopułapki - 19.02.2020 r.

 zapytanie_ofertowe_fotopułapki - 06.02.2020 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 06.02.2020 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy - 06.02.2020 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 06.02.2020 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1231071

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: RB-13

W dniu 9 stycznia 2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowa 2 zastawek wlotowych w miejscowości Nerwik

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

wybór _oferty_zastawki - 05.02.2020 r.

 zapytanie_ofertowe_zastawki - 09.01.2020 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 09.01.2020 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_zastawki  - 09.01.2020 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 09.01.2020 r.

 zal_nr_4_projekt_wykonawczy - 09.01.2020 r.

 zal_nr_5_przedmiar_robót - 09.01.2020 r. (Uwaga! Przedmiar dotyczy 1 szt. zastawki, natomiast ofertę należy sporządzić dla 2 szt. zastawek)

 zal_nr_6_specyfikacje_techniczne - 09.01.2020 r.

 zal_nr_7_operat_wodnoprawny - 09.01.2020 r.

 zal_nr_8_profil_podłużny - 09.01.2020 r.

 zal_nr_9_decyzje_administracyjne - 09.01.2020 r.

doc zal_nr_10_wykaz_osób  -  09.01.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_11_wykaz_zamówień - 09.01.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226060

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: RB-12

W dniu 9 grudnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Realizacja filmu przyrodniczego

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  wybór oferty_film - 14.01.2020 r

 zapytanie_ofertowe_film - 6.12.2019 r

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 6.12.2019 r

 zal_nr_2_umowa - 6.12.2019 r

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 6.12.2019 r

doc zal._nr_3_ wykaz_zrealizowanych_prac  załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

zal_nr_5_informacje_o_projekcie - 6.12.2019 r

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1221953

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-19/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:


„Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfWyjaśnienia - odpowiedź na pytania

pdfZapytanie ofertowe.pdf

zipZałącznik nr 1: Dokumentacja projektowa i techniczna – Część I-VI

zipZałącznik nr 1a: Dokumentacja projektowa i techniczna – Część VII

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy - część I-VI - brody.docx

docxZałącznik nr 3a: Wzór umowy - część VII - droga.docx

pdfZałącznik nr 4: Regulamin udzielania zamówień WYPAS.pdf

docxZałącznik nr 5: Wykaz robót.docx

docxZałącznik nr 6: Wykaz osób.docx

docxZałącznik nr 7: Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx

 

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: RB-11

W dniu 25 listopada 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowa 2 zastawek wlotowych w miejscowości Nerwik

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

unieważnienie - 12.12.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_zastawki - 25.11.2019 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 25.11.2019 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_zastawki  - 25.11.2019 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 25.11.2019 r.

 zal_nr_4_projekt_wykonawczy - 25.11.2019 r.

 zal_nr_5_przedmiar_robót - 25.11.2019 r.. (Uwaga! Przedmiar dotyczy 1 szt. zastawki, natomiast ofertę należy sporządzić dla 2 szt. zastawek)

 zal_nr_6_specyfikacje_techniczne - 25.11.2019 r.

 zal_nr_7_operat_wodnoprawny - 25.11.2019 r.

 zal_nr_8_profil_podłużny - 25.11.2019 r.

 zal_nr_9_decyzje_administracyjne - 25.11.2019 r.

doc zal_nr_10_wykaz_osób  -  25.11.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_11_wykaz_zamówień - 25.11.2019 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1219392

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo