Nr postępowania: WYPAS-12/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Dostawa przyczepy do przewozu dwóch koni (Zadanie 2 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2 - Opis parametrów technicznych

docxZałącznik nr 3 - Wzór umowy

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-10/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa przyczepy do przewozu bydła (Zadanie 2 HRP)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2 - Opis parametrów technicznych

docxZałącznik nr 3 - Wzór umowy

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-08/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozstrzygnięcie NOWE!

Zapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 2: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień.pdf

docxZałącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-07/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Zabudowa skrzyni ładunkowej w samochodzie ciężarowym Mitsubishi L200” (HRP. Zadanie 5)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Unieważnienie NOWE!

Zapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docZałącznik nr 2: Projekt umowy.doc

pdfZałącznik nr 3: Regulamin udzielania zamówień - WYPAS.pdf

docxKlauzula informacyjna RODO.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-05/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

nadzorze inwestorskim nad inwestycjami: „Budowa 3 brodów w Dolinie Górnej Narwi” (HRP Zadanie 13)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe WYPAS-05/2020.pdf

docxZałącznik nr 1: Szczegółowy zakres obowiązków.docx

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 4: Regualmin udzielania zamówień WYPAS.pdf

docxKlauzula informacyjna - RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: RB-22

W dniu 23 lipca 2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Bagrowanie trzciny i osoki na stawie w Nerwiku

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

wybór oferty - 03.09.2020 r.

 zapytanie_ofertowe_bagrowanie - 23.07.2020 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 23.07.2020 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_bagrowanie- 23.07.2020 r.

doc zal_nr_3_wykaz_osób  -  23.07.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_4_wykaz_zamówień - 23.07.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

 zal_nr_5_regulamin_PTOP - 23.07.2020 r.

 zal_nr_6_STWiOR - 23.07.2020 r.

 zal_nr_7_mapa_poglądowa - 23.07.2020 r.

 zal_nr_8_projekt_robót_mapa - 23.07.2020 r.

 zal_nr_9_przekrój_1_2 - 23.07.2020 r.

 zal_nr_10_przekrój_3_4 - 23.07.2020 r.

 zal_nr_11_przedmiar_robót - 23.07.2020 r.

 zal_nr_12_zaświadczenie_o_zgłoszeniu_robót - 23.07.2020 r.

 zal_nr_13_zgłoszenie_wodnoprawne - 23.07.2020 r.

 zal_nr_14_decyzja_środowiskowa - 23.07.2020 r.

 zal_nr_15_klauzula_informacyjna - 23.07.2020 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1255416

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo