Nr postępowania: RB-33

W dniu 22 września 2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowę 2 sztucznych wysp w miejscowości Grzybiny i Chodźki oraz rozbudowę sztucznej wyspy w miejscowości Piecki

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

pdfrozstrzygnięcie (wybór ofert) - 28.10.2021 r.

pdf informacja z otwarcia ofert - 20.10.2021 r.

 pdf ZMIANA W ZAPYTANIU !! - 29.09.2021 r.

pdf zapytanie_ofertowe_budowa_wysp - 22.09.2021 r.

zipzal_nr_1_projekt_wykonawczy_ (część 1) - 22.09.2021 r.

pdf zal_nr_2_przedmiar_robót_ (część 1) - 22.09.2021 r.

zip zal_nr_3_operat wodnoprawny_(część 1) - 22.09.2021 r.

pdfzal_nr_4_specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót _ (część 1) - 22.09.2021 r.

zipzal_nr_5_pozwolenia_administracyjne_ (część 1) - 22.09.2021 r.

zipzal_nr_6_projekt_wykonawczy_ (część 2) - 22.09.2021 r.

pdf zal_nr_7_specyfikacja_techniczna_wykonania i odbioru_robót _ (część 2) - 22.09.2021 r.

zipzal_nr_8_operat_wodnoprawny_Chodźki.zip

pdf zal_nr_9_przedmiar_robót_ (część 2) - 22.09.2021 r.

zip zal_nr_10_pozwolenia_administracyjne_ (część 2) - 22.09.2021 r.

pdf zal_nr_11_specyfikacje_techniczne_wykonania i odbioru_robót_ (część 3) - 22.09.2021 r.

pdfzal_nr_12_zgłoszenie_o_zamiarze_przystąpienia_do_wykonania_robót_budowlanych_niewymagających_pozwolenia_na_budowę_(część 3) - 22.09.2021 r.

pdfzal_nr_13_przedmiar_robót_(część 3) - 22.09.2021 r.

zipzal_nr_14_operat_wodnoprawny_ (część 3) - 22.09.2021 r.

zipzal_nr_15_pozwolenia_administracyjne_ (część 3) - 22.09.2021 r.

docxzal_nr_16_formularz_ofertowy - 22.09.2021 r.

docxzal_nr_17_wykaz_zrealizowanych_zamówień - 22.09.2021 r..

docxzal_nr_18_wykaz_osób - 22.09.2021 r.

pdfzal_nr_19_wzór_umowy - 22.09.2021 r.

pdfzal_nr_20_regulamin_udzielania_zamówień_przez_Polskie_Towarzystwo_Ochrony_Ptaków - 22.09.2021 r.

docxzal_nr_21_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_dotyczące_podmiotów_na których_zasoby_powołuje_się_Wykonawca - 22.09.2021 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-15200-51258

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-02/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia pn.

obsługa prawna projektu w zakresie procedur.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 505 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

pdfRozstrzygnięcie postępowania nr SIEWKI EOG-02/2021 09.09.2021 r.

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-02/2021 16.08.2021 r.

docxZałącznik nr 1 - Wykaz zamówień 16.08.2021 r.

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 16.08.2021 r.

docxZałącznik nr 3 - Wykaz osób 16.08.2021 r.

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy 16.08.2021 r.

pdfZałącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień 16.08.2021 r.

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 16.08.2021 r.

 

loga down

loga up 

 

Nr postępowania: SIEWKI EOG-01/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia pn.

obsługa prawna projektu w zakresie procedur.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 505 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

pdfUnieważnienie SIEWKI EOG-01/2021

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-01/2021

pdfZałącznik nr 1 - Wykaz zamówień

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 3 - Wykaz osób

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy

pdfZałącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

 

 loga down

 

 

loga gora

W dniu 6.04.2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

Hodowla wolierowa kulika wielkiego

Projekt „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów. Celem projektu jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

pdfRozstrzygnięcie postępowania 19.04.2021

pdfZapytanie ofertowe 6.04.2021

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy 6.04.2021

docZałącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 6.04.2021

pdfZałącznik nr 3 - Wzór umowy 6.04.2021

zip1. Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania z prowadzenia hodowli wolierowej 6.04.2021

pdfZałącznik nr 5 - Wzór umowy użyczenia sprzętu 6.04.2021

pdfZałącznik nr 6 - 6. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 6.04.2021

pdfZałącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO 6.04.2021

 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności 2021-18739-41412

logówki dól

loga gora

W dniu 31.03.2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

Inkubacja jaj kulika wielkiego

Projekt „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów. Celem projektu jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

pdfRozstrzygnięcie postępowania 12.04.2021

pdfZapytanie ofertowe 31.03.2021

docZałącznik nr 1 - Instrukcja inkubacji jaj 31.03.2021

docZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 31.03.2021

docZałącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 31.03.2021

pdfZałącznik nr 4 - Wzór umowy 31.03.2021

pdfZałącznik nr 5 - Wzór umowy użyczenia sprzętu 31.03.2021

pdfZałącznik nr 6 - Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 31.03.2021

pdfZałącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO 31.03.2021

 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności 2021-18739-40694

logówki dól

 

loga gora

W dniu 25.03.2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego - realizacja prac terenowych.

Projekt „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów.

pdfRozstrzygnięcie postępowania 12.04.2021

pdfZapytanie ofertowe 25.03.2021

pdfZałącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 25.03.2021

docZałacznik nr 2 - Formularz ofertowy 25.03.2021

docZałacznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 25.03.2021

pdfZałącznik nr 4 - Wzór umowy 25.03.2021

zipZałacznik nr 5 - Baza danych – plik xls 25.03.2021

docZałacznik nr 6 - Zgoda właściciela działki na prowadzenie zabiegów ochrony czynnej 25.03.2021

pdfZałącznik nr 7 - Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu 25.03.2021

pdfZałącznik nr 8 - Klauzula informacyjna 25.03.2021

 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności 2021-18739-39607

logówki dól

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo