W dniu 24 listopada 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II" ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pod nazwą Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka (HRP II, Zad. 8). Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_mała_retencja.pdf

pdf Przetarg_rozstrzygnięcie_mała_retencja

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_mała_retencja_10_12_14.pdf

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_mała_retencja_09_12_14.pdf

doc Zał_nr_1_oferta_mała_retencja-korekta_09.12.2014.doc

pdf TED_ogłoszenie_o_przetargu_mała_retencja_korekta_sprostowanie_09_12_14.pdf

pdf pytanie_nr_4-9_strona_PTOP.pdf

pdf pytanie nr 2 3_strona ptop.pdf

pdf pytanie_nr_1_strona_PTOP.pdf

pdf TED_ogoszenie_o_przetargu_maa_retencja_korekta_27_11_14.pdf

pdf zmiana_ogoszenia_o_przetargu_maa_retencja_27_11_14.pdf

pdf Za_nr_3_umowa_maa_retencja_korekta_27_11_14.pdf

doc Za_nr_1_oferta_maa_retencja.doc

doc Za_nr_2_wykaz_robt_maa_retencja.doc

doc Za_nr_2A_wykaz_osb_maa_retencja.doc

pdf ogłoszenie_unijne_19_11_14.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_mała_retencja_18_11_14.pdf

pdf Zał_nr_1_oferta_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_2_wykaz_robót_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_2A_wykaz_osób_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_3_umowa_mała_retencja_19_11_14.pdf

pdf Zał_nr_4_Regulamin_zawierania_umow_15_01_2013.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-przepusty.pdf

pdf 2._Oświadczenie-przepusty.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-przepusty.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zaczników_graficznych-przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 8._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 9._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 10._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 11._Rys._tech._adaptacja_przyczółka_wlotowego_1.pdf

pdf 12._Rys._tech._adaptacja_przyczółka_wlotowego_2.pdf

pdf 13._Rys._tech._szczegóły_prowadnic_1.pdf

pdf 14._Rys._tech._szczegóły_prowadnic_2.pdf

pdf 15._Profil_podużny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 1._PRZEDMIAR-przepusty.pdf

pdf 1._OPERAT_wodnoprawny-rowy.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynależność_do_izb_budowlanych_2014.pdf

pdf 4._Dec._lokalizacyjna-rowy.pdf

pdf 5._Dec._środowiskowa-rowy.pdf

pdf 6._Instrukcja_gospodarki_wodą-rowy.pdf

pdf 7._Opis_prowadzenia_zamierzonej_działalności.pdf

pdf 8._Spis_załączników_graficznych.pdf

pdf 9._Mapa_rowów_nr_1-5.pdf

pdf 10._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 11._Mapa_poglądowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 12._Wypisy_z_rejestru_gruntów_rowy.pdf

pdf 13._Decyzja_pozwolenie_wodno_prawne-rowy.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-rowy.pdf

pdf 2._Zagospodarowanie_terenu-rowy.pdf

pdf 3._informacja_BIOZ-rowy.pdf

pdf 4._Spis_załaczników_graficznych-rowy.pdf

pdf 5._Mapa_rowów_nr_1-5.pdf

pdf 6._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 7._Mapa_poglądowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 1._PRZEDMIAR-rowy.pdf

pdf 1._OPERAT_wodnoprawny-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynależność_do_izb_budowlanych_2013.pdf

pdf 4._Decyzja_lokalizacyjna-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 5._Spis_załączników_graficznych-urzadzenia_i_przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_poglądowa-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_bród_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_bród_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_bród_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_bród_nr_54.pdf

pdf 16._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 17._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 18._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 19._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 20._Profile_podłużne_rowów.pdf

pdf 21._Profil_podłużny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 22._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 23._Rys._tech._zastawki_dębowej.pdf

pdf 24._Rys._tech._progu_ze_ścianką_szczelną.pdf

pdf 25._Rys._tech._adaptacja_przyczółków.pdf

pdf 26._Rys._tech._adaptacja_przyczółków_2.pdf

pdf 27._Wypisy_z_rejestru_gruntów.pdf

pdf 28._Instrukcja_gospodarki_wodą-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 29._Dec._środowiskowa-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 30._Dec._wodnoprawna-urządzenia.pdf

pdf 31._Dec._ustalająca_warunki_prow._robót_RDO.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-urządzenia.pdf

pdf 2._Oświadczenie-urządzenia.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-urządzenia.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-urządzenia.pdf

pdf 5._Spis_załączników_graficznych-urzadzenia.pdf

pdf 6._Mapa_poglądowa-urządzenia.pdf

pdf 7._Mapa_bród_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_bród_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_bród_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_bród_nr_54.pdf

pdf 16._Profile_podłużne_rowów.pdf

pdf 17._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 18._Rys._tech._zastawki_dębowej.pdf

pdf 19._Rys._tech._progu_ze_ścianką_szczelną.pdf

pdf 1._PRZEDMIARY-urzadzenia.pdf

pdf Załacznik_nr_6-decyzja_RDOŚ.pdf

pdf Zał_nr_7_ogłoszenie_unijne_opublikowane.pdf

 

 


alt

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa - Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

Organizacja warsztatów – w dniach 05-06 grudnia 2014r.

Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie woj. warmińsko – mazurskiego, etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego:

protokol_wyboru_org_warszt.pdf

zapytanie_ofertowe_gr.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_gr.doc

zalacznik_nr_2_projekt_umowy.pdf

REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf 

logo_unia

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad 3 inwestycjami

zadania będącego częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 16.10.2014 (53 kb)

pdf Zapytanie ofertowe.pdf 06.10.2014 (86 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 06.10.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy.pdf 06.10.2014 (83 kb)

 

doc Załącznik 3 - oświadczenie.doc 06.10.2014 (61 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 06.10.2014 (256 kb)

zip Załącznik 5 dokumentacja projektowa przebudowa drogi.zip 6.10.2014 (5,34 Mb)

zip Załącznik 6 dokumentacja projektowa remont obiektu Filipówka.zip 6.10.2014 (5,22 Mb)

zip Załącznik 6a dokumentacja projektowa remont obiektu Filipówka.zip 6.10.2014 (5,22 Mb)

zip Załącznik 7 dokumentacja projektowa wieża widokowa Kosy Most.zip 6.10.2014 (2,62 Mb)

alt

Numer postępowania: NRZ/12/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Zakup licencji do zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych w projekcie „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska” 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 15.10.2014 (196 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 1.10.2014 (108 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 1.10.2014 (85 kb)

pdf Załacznik nr 2 - wzór umowy.pdf 1.10.2014 (83 kb)

pdf Załacznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 1.10.2014 (52 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 1.10.2014 (199 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzuUE.pdf 26.09.2014 (169 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 26.09.2014  (256 kb)

alt

Numer postępowania: NRZ/11/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działkach o nr ew. 851, 887 w Białowieży na szlaku w dolinie Narewki 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 16.10.2014 (104 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 27.09.2014 (121 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 27.09.2014 (86 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz robót.doc 27.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 27.09.2014 (157 kb)

zip Załącznik 4 - Dokumentacja projektowa.zip 27.09.2014 (5 464 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 27.09.2014 (188 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 23.09.2014 (154 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 23.09.2014 (256 kb)

alt

Numer postępowania: NRZ/10/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Remont obiektu turystycznego "Filipówka" oraz budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór oferty.pdf 10.10.2014 (100 kb)

pdf Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf 6.10.2014 (68 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 24.09.2014 (124 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 24.09.2014 (87 kb)

doc Załącznik 2 - wzór wykazu robót.doc 24.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 24.09.2014 (173 kb)

zip Załącznik 4 - dokumentacja Filipówka.zip 24.09.2014 ( 5 347 kb)

zip Załącznik 4a - dokumentacja Filipówka cd.zip 24.09.2014 (5 343 kb)

zip Załącznik 5 - dokumentacja Kosy Most.zip 24.09.2014 (2 688 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 24.09.2014 (180 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 19.09.2014 (155 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 19.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

Numer postępowania: NRZ/09/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki „Żebra Żubra”, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 29.09.2014 (55 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 20.09.2014 (152 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 20.09.201 (72 kb)

doc Załącznik nr 1a - wykaz cen.doc 20.09.2014 (64 kb)

doc Załącznik nr 2 - wykaz usług.doc 20.09.2014 (63 kb)

doc Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 20.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf 20.09.2014 (117 kb)

zip Załącznik nr 5 - częściowo opracowana dokumentacja.zip 20.09.2014 (6,91 Mb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 20.09.2014 (205 kb)

pdf Ogłoszenie przesłane do DzU UE.pdf 15.09.2014 (163 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 15.09.2014 (256 kb)

loga_ckps_1

Numer postępowania: NRZ/08/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działkach o nr ew. 851, 887 w Białowieży na szlaku w dolinie Narewki, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Unieważnienie postępowania.pdf 23.09.2014 (54 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 5.09.2014 (121 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 5.09.2014 (86 kb)

doc Załącznik 2 - wykaz robót.doc 5.09.2014 (62 kb)

pdf Załącznik 3 - wzór umowy.pdf 5.09.2014 (163 kb)

zip Załącznik 4 - dokumentacja projektowa.zip 5.09.2014 (5464 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 5.09.2014 (184 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 3.09.2014 (154 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 3.09.2014 (255 kb)

alt

Białystok, 2014/09/03 r.

Numer postępowania: ZOLW/216/08

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego  (Emys orbicularis) w woj. warmińsko – mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-216/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację roboty budowlanej pn.:

Budowa obiektów hydrotechnicznych etap II  – 2 stawów ziemnych oraz 2 progów bystrotoków w obrębach Kosewo i Baranowo, HRP II / 1.

protokol_wyboru_oferty_216.pdf

2014-OJS183-322155-pl.pdf  

sprostowanie_2014_09_19.pdf

2014-OJS170-301173-pl.pdf

Ogoszenie_o_przetargu_mala_retencja_216.pdf

Zal_nr_1_216.doc

Zal_nr_2_216.doc

zal_nr_3_216.pdf

4_1pozowlenie_bud_i_warunki_prow_rob.pdf

4_2PROJEKT__BUDOWLANY_Progi_Kosewo.doc

4_3przedmiar_i_kosztorys.pdf

4_4SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__Kosewo.doc

4_5pozolenie_i_warunki_prow_robot.pdf

4_6Projekt_budowlany_-_Stawy_dla_wii_Baranowo.doc

4_7przedmiar_i_kosztorys_staw_266.pdf

4_8SPECYFIKACJE_TECHNICZNE__stawy.doc

logo_unia

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Zakup licencji do zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych w projekcie „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska” w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 12.09.2014 (780 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 23.08.2014 (109 kb)

doc Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 23.08.2014 (129 kb)

pdf Załącznik 2 - wzór umowy .pdf 23.08.2014 (83 kb)

pdf Załącznik 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 23.08 2014 (66 kb).

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 23.08.2014 (235 kb)

pdf Ogłoszenie wyslane do DzU UE.pdf 20.08.2014 (192 kb)

pdf Sprostowanie.pdf 21.08.2014 (80 kb)

pdf Regulamin zawierania umów.pdf 20.08.2014 (255 kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo