W dniu 21 grudnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu dokumentacji projektowej, wraz z przekazaniem praw autorskich i nadzorem autorskim, dotyczącej budowy 9 brodów, 1 zastawki z przepustem i remontu 2 km dróg dojazdowych do łąk, wraz z opracowaniem map zasadniczych do celów projektowych w zasięgu oddziaływania inwestycji z pomiarami głębokości rzeki w przekrojach brodów, zwanej dalej „dokumentacją projektową", wchodzącej w zakres projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" LIFE11 NAT/PL/000436, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_prace_projektowe.pdf

pdf 00_ogloszenie_o_przetargu_prace_projektowe.pdf

doc 00_zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_prace_projektowe.doc

pdf 00_zalacznik_nr_02_projekt_umowy_prace_projektowe.pdf

doc 00_zalacznik_nr_03_wykaz_osob_prace_projektowe.doc

docx 00_zalacznik_nr_04_wykaz_budowli_prace_projektowe.docx

png zalacznik_nr_05_mapa_Trzescianka.png

png zalacznik_nr_06_mapa_Puchly.png

png zalacznik_nr_07_mapa_Kaczaly.png

png zalacznik_nr_08_mapa_Kaniuki.png

pdf Regulamin_zawierania_umw_dubelt.pdf

W dniu 6 grudnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na realizację zadania C6:  Zakup konikow polskich i krów polskich czerwonych.

pdf rozstrzygnicie_konik.pdf 01/01/1970, 01:00

pdf SIWZ.pdf  6.12.2012 r. (63 kb)

pdf załącznik 1.pdf 6.12.2012 (26 kb)

pdf załącznik 2.pdf 6.12.2012 r. (32 kb)

pdf załącznik 3.pdf 6.12.2012 r. (22 kb)

pdf załącznik 4.pdf6.12.2012 r. (45 kb)

29 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulamin Zawierania Umów PTOP na realizację zadania E2: Zakup zdjęć.

Zadanie to jest częścią projektu "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436) finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybr_oferty.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe.pdf

doc Załącznik_1_formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_2_wzór_umowy.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_PTOP.pdf

W dniu 26 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy urządzeń małej retencji na terenie ostoi Rabinówka.

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogoszenie_o_udzieleniu_zamwienia.pdf

pdf ogłoszenie_12.11.2012 projektant_mała-retencja

pdf TED_ogłoszenie_wysłane_do_publikacji- projektant- mała_retencja.pdf

pdf Załącznik_nr_1_projektant- mała_retencja.pdf

pdf Załącznik_nr_2_projektant- mała_retencja.pdf

pdf Załącznik_nr_3_projektant- mała_retencja.pdf

pdf Załącznik_nr_4_projektant- mała_retencja.pdf

pdf Załącznik_nr_5_projektant-mała_retencja

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

pdf Załacznik_nr_6a_do_umowy- mapa1.pdf

pdf Załącznik_nr_6b_do_umowy- mapa2.pdf

loga_ckps_1

 

 

 

 

 

W dniu 23 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w ramach zadania „Zakup 25 ha ziemi w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka (wycena, opłata notarialna, zakup)”.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór_oferty_rzeczoznawca.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_22.11.2012_rzeczoznawca.pdf

pdf Załącznik_nr_1_rzeczoznawca.pdf

pdf Załącznik_nr_2_rzeczoznawca.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

loga_ckps_1

W dniu 16 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

zagospodarowanie urobku z bagrowania trzciny na polderze Sątopy-Samulewo

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybor_oferty - 07.12.2012 r. (133 kB)

  zmiana_w_ogloszeniu_zagospodarowanie_urobku - 30.11.2012 r. (383 kB)

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_23.11.2012r. - 27.11.2012 r. (185 kB)

 

00_ogloszenie_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (261 kB)

zalacznik_nr_01_oferta_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (146 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (143 kB)

zalacznik_nr_03_doswiadczenie_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (118 kB)

zalacznik_nr_04_projekt_umowy_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (227 kB)

zalacznik_nr_05_kosztorys_slepy_urobek_Satopy - 16.11.2012 r. (175 kB)

zalacznik_nr_06_pozwolenie_wodnoprawne- 16.11.2012 r. (440 kB)

zalacznik_nr_07_zmiana_pozw._wodnoprawnego - 16.11.2012 r. (438 kB)

ogloszenie_TED - 16.11.2012 r. (140 kB)

loga_ckps_1

W dniu 15 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

zaprasza do składania ofert na zakup 3 sztuk zamrażarek do przechowywania dowodów odstrzału drapieżników.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Protokół_z_wyboru_wykonawcy_zamrażarki_skan.pdf

pdf Zaproszenie-_zamrażarki.pdf

pdf Załącznik_nr_1 -_formularz_ofertowy.pdf

pdf Załącznik_nr_2_-_wzór_umowy.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

loga_ckps_1

 

W dniu 15 listopada 2012 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

zaprasza do składania ofert na zakup 10 sztuk pułapek żywołownych dla myśliwych redukujących drapieżniki w ostojach cietrzewia.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Protokół_z_wyboru_wykonawcy_pułapki.pdf

pdf Zaproszenie-_pułapki.pdf

pdf Załącznik_nr_1.pdf

pdf Załącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

loga_ckps_1

 

 

 

W dniu 14 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP

 

Powyższe zadanie jest częścią projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór_oferty_projekt_budynek_gosp.pdf

pdf Zaproszenie-_budynek_gospodarczy.pdf

pdf Zaproszenie_modyfikacja_19.11.2012.pdf

pdf Załącznik_nr_1.pdf

pdf Załącznik_nr_2.pdf

pdf Załącznik_nr_3.pdf

 pdf Zalacznik_nr_4.pdf

pdf Załącznik_nr_5.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umow_07.05.2012.pdf

,

loga_ckps_1

W dniu 6 listopada 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania:

ZAKUP 40 SZTUK PROFESJONALNYCH ZDJĘĆ NA POTRZEBY

PROMOCJI PROJEKTU

 

Zadanie to jest częścią projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybr_ofert.pdf

pdf Zaproszenie_zdjęcia.pdf

pdf Zaproszenie_zdjcia_modyfikacja_07.11.2012.pdf

pdf Załącznik_nr_1.pdf

pdf Załącznik_nr_2_modyfikacja.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

 

loga_ckps_1

 

 

 

 

W dniu 16 października 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy wieży widokowej, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji

 

Powyższe zadanie jest częścią projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 pdf Wybór_oferty.pdf

pdf Zaproszenie.pdf

pdf Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.pdf

pdf Załacznik_nr 1.pdf

pdf Załacznik_nr_2.pdf

pdf Załacznik_nr_3.pdf

pdf Załacznik_nr_4.pdf

pdf Załacznik_nr_5.pdf

 

loga_ckps_1

 

W dniu 10 października 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na zakup materiałów biurowych.

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II" (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Protokół_z_wyboru_wykonawcy_materiały_biurowe.pdf

pdf zapytanie_ofertowe_10.10.2012.pdf

pdf Zalacznik_nr_1.pdf

pdf Zalacznik_nr_2.pdf

pdf Zalacznik_nr_3.pdf

pdf regulamin_zawierania_umow_07.05.2012.pdf

 

 

loga_ckps_1

W dniu 9 października 2012 r.  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza ponownie:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

Wymianie dachowych platform gniazdowych pod gniazda bociana białego   

która jest związana z realizacją zadania pt. ”wymiana 29 platform gniazdowych” – będącej częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybor_oferty - 15.10.2012 r. (166 kb)

 

pdf ogloszenie_zapytanie_platformy – 09.10.2012 r. (151 kb)

pdf zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_platformy – 09.10.2012 r. (113 kb)

pdf zalacznik_nr_02_projekt_umowy_platformy - 09.10.2012 r. (160 kb)

pdf zalacznik_nr_03_przykład_platforma – 09.10.2012 r. (253 kb)

pdf załącznik_nr_4_wykaz_miejscowosci – 09.10.2012 r. (99 kb)

 

logo_ptop_nfos_2

W dniu 8 października 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II" ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy urządzeń małej retencji i likwidacji rowów melioracyjnych na terenie ostoi Rabinówka.

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Pytania i odpowiedzi - 15.10.2012.pdf

pdf Ogłoszenie.pdf

pdf ogłoszenie_o_zamówieniu_TED.pdf

pdf Załącznik_nr_1.pdf

doc Załącznik_nr_1.doc

pdf Załącznik_nr_2 - wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_3a.pdf

pdf Załącznik_nr_3b.pdf

pdf Wybór oferty 18.10.2012.pdf

pdf ogłoszenie_o_udzieleniu_zamwienia_TED.pdf

pdf regulamin_zawierania_umów_07.05.2012.pdf

loga_ckps_1

W dniu 3 października 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na realizację zadania C3b: Odtwarzanie łąk w Puszczy Knyszyńskiej - 2012.

pdf rozstrzygnicie.pdf 15/10/2012, 14:46

pdf SIWZ_łąki_PK_2012.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal1.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal2.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal3.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal4.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal5.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal6.pdf

pdf SIWZ_łąki_PK_2012_zal7.pdf

W dniu 27 września  2012 r.  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

Wymianie dachowych platform gniazdowych pod gniazda bociana białego   

która jest związana z realizacją zadania pt. ”wymiana 29 platform gniazdowych” – będącej częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_o_unieważnieniu - 09.10.2012 (187 kb)

pdf zmiana_w_ogłoszeniu - 01.10.2012 ( 208 kb) UWAGA! Zmiana w ogłoszeniu!

pdf ogloszenie_zapytanie_ofertowe – 27.09.2012 r. (195 kb)

pdf zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_platformy – 27.09.2012 r. (197 kb)

pdf zalacznik_nr_02_projekt_umowy_platformy - 27.09.2012 r. (224 kb)

pdf zalacznik_nr_03_przykład_platforma – 27.09.2012 r. (303 kb)

pdf załącznik_nr_4_wykaz_miejscowosci – 27.09.2012 r. (171 kb)

pdf zalacznik_nr_05_doswiadczenie_platformy – 27.09.2012 r.  (177 kb)

 

logo_ptop_nfos_2

W dniu 27 września  2012 r.  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

Renowacji wieży widokowej

która jest związana z realizacją zadania pt. ”renowacja wieży widokowej w tym: wymiana części podwalinowych, części słupów głównych, więźby dachowej, części konstrukcji dachowej, deskowania połaci dachowych  oraz pokrycia impregnatami grzybobójczymi” – będącej częścią projektu "Bocian w Naturze - Ochrona bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybor_oferty - 15.10.2012 r. (165 kb)

 

pdf ogloszenie_zapytanie_ofertowe - 27.09.2012 r. (197 kb)

pdf zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_wieża - 27.09.2012 r. (198 kb)

pdf zalacznik_nr_02_projekt_umowy_wieża - 27.09.2012 r. (224 kb)

pdf zalacznik_nr_03_kosztorys_wieża - 27.09.2012 r. (92 kb)

pdf załącznik_nr_3_projekt_wieża - 27.09.2012 r. (8003 kb)

pdf zalacznik_nr_03_projekt_wieża_rys. - 27.09.2012 r. (3650 kb)

pdf zalacznik_nr_04_pozwolenie_na_bud_wieża - 27.09.2012 r. ( 700 kb)

pdf zalacznik_nr_05_doświadczenie_wieża - 27.09.2012 r. (176 kb)

pdf zalacznik_nr_06_wykaz_osob_wieża - 27.09.2012 r. (184 kb)

 

logo_ptop_nfos_2

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Sekretariat 15-471 Białystok, ul. Ciepła 17 tel./fax. 856642255), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,  ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

polegającym na:

dostawie samochodu terenowego z napędem 4x4

w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

doc załącznik_1_zmieniony.doc 1 października 2012 r., godz. 16.45 - UWAGA zmiana załącznika!

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik_1_zestawienie_parametrów_technicznych.doc

doc załącznik_2_formularz_ofertowy.doc

pdf załącznik_3_samochód_wzór_umowy.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów.pdf

Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska w Puszczy Knyszyńskiej.

W dniu 24 września 2012 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), na realizację zadania C6:  Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska.

Załączniki:

pdf roztrzygnicie_prtargu_.pdf 02/10/2012, 15:28

pdf Zacznik_nr_1_zmienony_27.09.2012.pdf 27/09/2012, 10:40

pdf SIWZ_ogrodzenie_2012-_2.pdf 24/09/2012, 15:28

pdf Zacznik_nr_1.pdf 24/09/2012, 15:28

pdf Zacznik_nr_2.pdf 24/09/2012, 15:28

pdf Zacznik_nr_3.pdf 24/09/2012, 15:29

pdf Zacznik_nr_4.pdf 24/09/2012, 15:29

pdf Zacznik_nr_5.pdf 24/09/2012, 15:29

pdf Zacznik_nr_6.pdf 24/09/2012, 15:29

 

 

Polskie  Towarzystwo  Ochrony  Ptaków  z  siedzibą  w  Białowieży  17-230,  ul.  Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok,  zwane  dalej  „Zamawiającym”,  w  oparciu  o  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  (Dz.U.  z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza  zapytanie ofertowe na:

wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego 

wchodzących  w  zakres  projektu  „Ochrona żółwia błotnego w województwie warmińsko-mazurskim”,  zwanego  dalej  Projektem, współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Termin składania ofert upływa 2 października 2012r.

Załączniki do ogłoszenia:

pdf ogloszenie_wybr_inspektora_madzoru.pdf 02/10/2012, 15:45

pdf ogloszenie_wybr_inspektora_madzoru.pdf 24/09/2012, 14:46

doc za_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc 24/09/2012, 14:38

pdf zalacznik_nr_2_cz_1_proj-bud-Nowe_Kaletka.pdf 24/09/2012, 14:54

pdf zalacznik_nr_2_cz_2_proj_zagospod.ter._Nowe_Kaletka.pdf 24/09/2012, 14:54

pdf zalacznik_nr_2_cz_3_BIOZ_Nowe_Kaletka.pdf 24/09/2012, 14:56

jpg zalacznik_nr_2_cz_4_Kaletka_stawy.jpg 24/09/2012, 14:57

jpg zalacznik_nr_2_cz_5_N_Kaletka_staw.jpg 24/09/2012, 14:59

pdf zalacznik_nr_3_cz_6_proj-bud-Orlowo.pdf 24/09/2012, 15:05

pdf zalacznik_nr_3_cz_7_Proj._zagospod.ter._Orlowo.pdf 24/09/2012, 15:05

pdf zalacznik_nr_3_cz_8_BIOZ_Orlowo.pdf 24/09/2012, 15:05

jpg zalacznik_nr_3_cz_9_Orlowo_stawy.jpg

jpg zalacznik_nr_3_cz_10_Likusy_grobla.jpg 24/09/2012, 15:08

jpg zalacznik_nr_3_cz_11_Likusy_grobla_schemat.jpg 24/09/2012, 15:11

jpg zalacznik_nr_3_cz_12_Likusy_grobla_przekrj_pod.jpg 24/09/2012, 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf zal_nr_4_proj_umowy.pdf 24/09/2012, 14:38

pdf zalacznik_nr_5_decyzja_RDOS_warunki_robot.pdf 24/09/2012, 14:39

pdf zal_6_harmonogram_robot.pdf 24/09/2012, 14:40

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf 24/09/2012, 14:42

loga_ckps

 

 

 

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo