interwencje

Czapla_siwa_fot._G._GrygorukPolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”, Towarzystwo Przyrodnicze „Dubelt” pismem z 5 marca 2014 r. wezwały RDOŚ w Białymstoku do uchylenia zarządzenia zezwalającego na odstrzał 60 osobników czapli siwej i umyślne płoszenie i niepokojenie tego gatunku na terenie stawów hodowlanych w okolicach Knyszyna. Działanie to zostało podyktowane faktem, iż brakuje podstaw ekonomicznych i przyrodniczych stwierdzających wystąpienie poważnych szkód w odniesieniu do rybostanu, lasów i wód powodowanych przez czaple siwe na ww. terenie. Uważa się, że niekorzystny wpływ czapli siwej na ichtiofaunę stawów hodowlanych jest znacznie mniejszy niż innych ptaków rybożernych (np. kormoranów). Łowią one najczęściej ryby o średniej wielkości, przeważnie nie przedstawiajcie ekonomicznej wartości (okonie, płocie itp.), a straty przez nie powodowane są stosunkowo niskie w porównaniu do innych źródeł śmiertelności ryb, zwłaszcza chorób, czy powodowanych niską jakością wody. Badania wykazują, że w sztucznych siedliskach, np. stawów hodowlanych, czaple powodowały straty rzędu 0–13% całkowitej biomasy ichtiofauny. Czasami wręcz oddziaływanie czapli może nieść pozytywne skutki dla całego zgrupowania ryb poprzez eliminację ryb o najsłabszej kondycji (zapasożycone, z kataraktą itp.).

Poza tym przed wydaniem wspomnianego zarządzenia RDOŚ nie przeanalizował liczebności populacji czapli siwej w okresie pozalęgowym. Obserwacje zebrane w latach 2011–2014 wskazują na bardzo ekstensywne wykorzystanie stawów rybnych w okolicach Knyszyna przez czaple w tym okresie. Dodatkowo termin (15.VI–10.IV), w którym można dokonywać odstrzału (zabijania) obejmuje nie tylko okres składania jaj, ale także klucia się młodych. Zezwolono na umyślne płoszenie i niepokojenie m.in. za pomocą wystrzałów ze śrutowej broni palnej. Oznacza to dopuszczenie do nielimitowanego i niekontrolowanego uwalniania do środowiska znacznych ilości ołowiu w postaci śrutu. Negatywny wpływ ołowiu pochodzącego z amunicji myśliwskiej na ptaki (zatrucia) dotyczy w szczególności łyski, błotniaka stawowego, mewy srebrzystej, łabędzia niemego, łabędzia krzykliwego i bielika, czyli gatunków regularnie występujących na stawach w okolicach Knyszyna. Dopuszczono do wykonywania czynności umyślnego płoszenia i niepokojenia w okresie lęgowym metod akustycznych, co nie daje możliwości jej wybiórczego zastosowania i wykorzystania. W związku z tym będzie ono istotnie negatywnie oddziaływało na wiele gatunków ptaków gniazdujące na obszarze stawów hodowlanych, wśród których stwierdzono wiele gatunków objętych ochroną ścisłą (w tym gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej).

Adam Zbyryt

Szczegółowa analiza zarządzenia znajduje się tutaj:

pdf Czapla_siwa_pismo_do_RDO.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo