Głównym celem projektu jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk wybranych 6 torfowisk w województwie warmińsko-mazurskim. Dla torfowisk będących ostojami Natura 2000: Jonkowo-Warkały, Budwity, Gązwa oraz Bieńkowo przygotowane będą plany zadań ochronnych, które będą oparte na badaniach botanicznych, faunistycznych i hydrologicznych wraz z badaniem miąższości torfu. Dokumenty te będą poddane konsultacjom naukowym oraz uzgadniane z administracją państwową, zarządcami i właścicielami gruntów.

Na podstawie wcześniej opracowanych koncepcji poprawy stosunków wodnych oraz zgodnie z planami ochrony rezerwatów Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz wykonane zostaną obiekty małej retencji, co spowoduje większą retencję wody, zahamuje procesy osiadania złoża torfu i zmniejszania jego objętości. Aby możliwe było przeprowadzenie działań ochronnych, a szczególnie podniesienie poziomu wody konieczny jest wykup gruntów.

Zaplanowano wykupienie 27,6 ha gruntów kluczowych dla poszczególnych torfowisk.

mapa_plany_ochrony_obszaru_natura_2000_m

Drukuj