Zapisz się
torfowiska-podlasie

Niecka Gródecko-Michałowska

wieś Kowalowy GródNiecka Gródecko - Michałowska to duża kotlina, wyścielona grubą warstwą torfów, położona na południe od głównego kompleksu lasów Puszczy Knyszyńskiej. Niecka stanowi kompleks torfowisk i mokradeł, który ze względu na położenie w regionie rolniczym osuszano. Prowadzone melioracje w okresie powojennym, a następnie w latach 80-tych poważnie naruszyły stosunki wodne w terenie. Poziom wód gruntowych znacznie się obniżył, co w konsekwencji doprowadziło do silnego przesuszenia wierzchniej warstwy torfów. Poziom wód gruntowych ulega w dalszym ciągu obniżeniu, co stanowi duże zagrożenie dla występujących tu cennych siedlisk przyrodniczych. Dodatkowe szkody w ekosystemach torfowiskowych wyrządza eksploatacja złóż torfu w kopalniach odkrywkowych.

2

3Mimo przesuszenia środowiska i wprowadzenia w nim nieodwracalnych zmian, zachowały się jeszcze tereny o cennych walorach przyrodniczych. Centralna część niecki jest nadal zabagniona, zajmuje ją duże torfowisko niskie, pokryte szuwarami, głównie turzycowymi.

W południowej części obniżenia znajduje się jezioro Gorbacz a we wschodniej jezioro Wiejki, oba stanowią nieliczne na terenach staroglacjalnych formy wytopiskowe zlodowacenia środkowopolskiego, które obejmowało obszar Polski 300 – 120 tysięcy lat temu.

4Niecka to także ostoja ptaków IBA, a więc w Polsce miejsce licznego występowania gatunków zagrożonych w skali globalnej i regionalnej. Stanowi jedną z najważniejszych w kraju ostoi lęgowych derkacza, istotna także dla dubelta i cietrzewia. 5

Do innych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, stwierdzonych w ostoi Niecka Gródecko-Michałowska należą: bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, jarząbek, kropiatka, żuraw, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, lerka, świergotek polny, gąsiorek, ortolan.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ckps_kuraki