Głównym celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych dla 4 gatunków rybitw (r.rzecznej, r.czarnej, r.białowąsej, r.białoskrzydłej) gniazdujących na obszarze Warmii i Mazur. Celami pośrednimi będzie zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie siedlisk otwartych o charakterze wodno-błotnym.

Cele szczegółowe:

Drukuj