dublet

Planowane działania

Ochrona czynna

13.01.2013

Jeszcze do niedawna na niemal całym obszarze łąk doliny górnej Narwi miejscowi rolnicy prowadzili ekstensywną gospodarkę, która sprzyjała ptakom wodno-błotnym. Wraz z ograniczeniem użytkowania kośnego i prawie całkowitym zanikiem wypasu bydła i koni pojawił się problem zarastania łąk, objawiający się w szczególności rozwojem wysokich zbiorowisk roślinności zielnej, w tym szuwaru trzcinowego. Przemiany te niekorzystnie odbiły się szczególnie na populacjach ptaków siewkowych, takich jak czajki, rycyki, krwawodzioby, czy w końcu dużo rzadsze dubelty. Z potrzeby zahamowania niekorzystnych zmian siedliskowych pociągających za sobą spadek liczebności cennych i rzadkich gatunków, zrodził się projekt czynnej ochrony dubelta.

Jego główne założenia to:

- zakup 160 i odtworzenie 230 ha łąk poprzez wstępne ich koszenie i odkrzaczanie;

- budowa brodów i remont dróg dojazdowych do łąk, które umożliwią koszenie i wywóz siana;

- poprawa lokalnych warunków wilgotnościowych poprzez budowę zastawek na rowach odwadniających;

- badania nad dubeltem i jego siedliskiem oraz implementacja ich wyników do dokumentów określających zasady ochrony gatunku;

- podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i turystów, w tym budowa platformy obserwacyjnej przy jednym z szeroko znanych tokowisk, która posłuży kanalizacji ruchu turystycznego w tym miejscu.

   
life1natura2nf3ptop4natura5VsK