Kształtowanie biotopów

Wykaszanie szuwarów i łąk – dotyczy kształtowania mozaiki łąk i nieużytków w miejscach wychowu młodych. Z każdego wytypowanego fragmentu ostoi zostanie wykoszonych 50% nieużytku. Wykaszane będą przede wszystkim obszary objęte sukcesją trzciny i zwartych łanów pokrzywy. Prace te zostaną wykonane przy pomocy sprzętu rolniczego, tj.: kosiarek bijakowych i/lub rotacyjnych.
Usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń – dotyczy kształtowania ekotonów (strefa przejściowa będąca łagodną granicą przechodzenia terenu otwartego w zwarty las; szerokość takiego pasa ekotonowego powinna wynosić minimum 100 m, choć im jest ona szersza, tym lepsza) w miejscach wychowu młodych. Prace te polegać będą na przerzedzeniu istniejących zadrzewień, co wykonuje się wycinając od 25% do 50% zadrzewień lub zakrzaczeń. Usuwanie będzie odbywać się nierównomiernie, m.in. tworząc niewielkie polany wśród zadrzewień.
Rozrzedzanie zakrzaczeń i zadrzewień – dotyczy również kształtowania ekotonów i będzie polegać na przerzedzeniu roślinności w ostojach lęgowych cietrzewi. Zabieg ten będzie miał na celu doświetlenie terenu, umożliwiając w ten sposób rozwój roślinom ziołoroślowym, będącym częścią diety cietrzewi oraz ułatwić kurom wychów piskląt.
Podniesienie poziomu wód gruntowych– dotyczy odtwarzania zbiorowisk roślinnych związanych z torfowiskami niskimi na obszarach, które zostały zmeliorowane. Zadanie będzie realizowane poprzez zasypanie rowów melioracyjny, wyremontowanie zastawek oraz wybudowanie progów piętrzących i brodów.
Zadanie „kształtowanie biotopów” będzie realizowane na gruntach zakupionych w ramach projektu oraz już przed projektem stanowiących własność PTOP, a także gruntach nadleśnictw Waliły i Krynki.
Wykaszanie szuwarów i łąkWycinka_foto_Mariusz_RostkowskiZasypywanie rowów melioracyjnych

 

 

 

 

Monitoring

- W związku z tym, iż program ochrony cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej realizowany jest przez PTOP już od 1999 r. ważnym jest zweryfikowanie uzyskanych efektów z dotychczasowej pracy. Dlatego też w projekcie przewidziano wykonanie inwentaryzacji tokujących kogutów i kur w ich ostojach lęgowych. Łącznie inwentaryzacją obejmie się 19 tokowisk i 19 ostoi letnich (aktualnych i wymarłych). Każde tokowisko zostanie skontrolowane dwukrotnie w odstępach średnio dwutygodniowych. Każda ostoja lęgowa również zostanie skontrolowana dwukrotnie. Pierwsza kontrola polegać będzie na dość szybkim obejściu całego obszaru potencjalnej ostoi i wstępnym zlokalizowaniu miejsc przebywania ptaków. Jeśli wynik tej kontroli będzie negatywny, wówczas nie będzie kontrola kontynuowana. Jeśli natomiast w jej trakcie uda się wykryć ptaki, to kilka dni później przeprowadzi się druga szczegółową kontrolę.
Paprzysko kury cietrzewia- foto Tomasz TumielKnoty cietrzewia- foto Tomasz TumielBiotop cietrzewia- foto Tomasz Tumiel

Redukcja drapieżników

Zadanie to dotyczyć będzie redukcji lisa, jenota, kuny i norki amerykańskiej. Redukcja będzie prowadzona przez myśliwych z kół łowieckich, dzierżawiących obwody łowieckie na terenie występowania cietrzewi, w ramach swoich rocznych odstrzałów łowieckich. Akcja redukcji drapieżników jest realizowana przez PTOP od 2002 r., jednakże nie ma ona charakteru ciągłego, gdyż jest uzależniona od przyznanych środków finansowych na ten cel. W ramach I etapu projektu w akcji wzięło udział 1 nadleśnictwo i 3 koła łowieckie.
Dodatkowo zostaną zakupione i rozdane kołom łowieckim pułapki żywołowne oraz zamrażarki służące do przechowywania zabitych drapieżników do czasu ich utylizacji.
Myśliwy z upolowanym lisemDowody odstrzału lisaDowody odstrzału jenota

Wolontariat

Wybudowany zostanie budynek gospodarczy przy utworzonej Stacji Terenowej w Kalitniku - budynek ten będzie służył jako zaplecze socjalne (łazienki z toaletą) oraz magazyn narzędzi wykorzystywanych przez wolontariuszy. W budynku znajdzie się również garaż dla zakupionego sprzętu rolniczego i stajnia dla dwóch koni. Oba budynki Stacji Terenowej w Kalitniku (mieszkalny i gospodarczy) zostaną podłączone do wybudowanej w ramach projektu przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zorganizowane zostaną workcampy dla wolontariuszy, którzy pomogą przy prostych pracach prowadzonych na rzecz ochrony cietrzewia w tej ostoi oraz w zagospodarowaniu terenu wokół Stacji. W celu zapewnienia sprawnej organizacji i przebiegu workcampów zostaną zakupione namioty oraz narzędzia (grabie, szpadle, sekatory, wykaszarki, pilarki, taczki). Wszyscy wolontariusze otrzymają pamiątkowe wyprawki.
Odsłanianie stanowisk brzozy niskiejUszczelnianie zastawekPrace w lesie

Edukacja

Wybudowana zostanie wieża widokowa na łące zlokalizowanej w sąsiedztwie Stacji Terenowej w Kalitniku. Z wieży możliwe będzie podziwianie rozległej panoramy otwartego środowiska Niecki Gródecko-Michałowskiej oraz jej walorów przyrodniczych.
Wydane zostaną materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz gadżety promocyjne, w tym: foldery, kalendarze, plakaty oraz album. Wydawnictwa te będą dostępne m.in. na stoisku projektu, które będą wystawione podczas lokalnych letnich pikników organizowanych dla mieszkańców przez lokalne samorządy. Zostanie zorganizowana wystawa o cietrzewiu i przyrodzie Puszczy Knyszyńskiej, która będzie prezentowana w szkołach.
Wieża widokowaKalendarzWarsztaty edukacyjne

Trwałość projektu

W ramach projektu planowany jest zakup maszyn rolniczych umożliwiających kształtowanie siedlisk cietrzewi po jego zakończeniu. Sprzęt będzie użytkowany na bardzo trudnych gruntach. Są one od dawna nieużytkowane i w dużej części porośnięte trzciną. Występują tutaj kępy turzyc oraz buhtowiska i nierówności, utworzone bardzo często przez dziki. Ze względu na późne koszenie (druga połowa sierpnia, miesiąc wrzesień) łąki te są bardzo często już podtopione przez nawalne jesienne deszcze.
Ciągnik z kosiarkąPrasaCiagnik z przyczepą
Drukuj