ptop logoW związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobyciu torfu z kopalni Imszar, informujemy, że bezpośrednia rola Polskie Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) w sporządzaniu „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu torfu na działkach nr 3/15 i 3/16 torfowiska IMSZAR i utworzenia zbiorników wodnych pełniących funkcje przyrodnicze” (dalej: raport), polegała na inwentaryzacji i waloryzacji ptaków. W raporcie wykorzystano wyniki przeprowadzonego rozpoznania awifauny lęgowej terenu kopalni Imszar oraz kluczowe podsumowanie, które jest również odzwierciedleniem poglądów PTOP na temat planowanej inwestycji: „Porównanie bogatej awifauny kontrolowanych działek złożonej z cennych gatunków ptaków do obszaru położonego na południe od nich (teren ze zdartą wierzchnią warstwą murszu i wykopane stawy), który poza sieweczką rzeczną i pliszką siwą, pozbawiony jest cennych lęgowych ptaków, wyraźnie wskazuje, że objęcie dalszą eksploatacją torfu będzie skutkować zniszczeniem cennych siedlisk, a co za tym idzie, znacznym spadkiem liczebności przedstawicieli najcenniejszych gatunków awifauny, szczególnie zagrożonych globalnie ptaków wodno-błotnych”. Pozostałe analizy i wnioski zawarte w raporcie nie były konsultowane z PTOP i w żadne sposób nie odzwierciedlającą stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie, a ich autorem jest sporządzający opracowanie.

 

Drukuj