ochrona-ptakow

ptop logoW związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobyciu torfu z kopalni Imszar, informujemy, że bezpośrednia rola Polskie Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) w sporządzaniu „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu torfu na działkach nr 3/15 i 3/16 torfowiska IMSZAR i utworzenia zbiorników wodnych pełniących funkcje przyrodnicze” (dalej: raport), polegała na inwentaryzacji i waloryzacji ptaków. W raporcie wykorzystano wyniki przeprowadzonego rozpoznania awifauny lęgowej terenu kopalni Imszar oraz kluczowe podsumowanie, które jest również odzwierciedleniem poglądów PTOP na temat planowanej inwestycji: „Porównanie bogatej awifauny kontrolowanych działek złożonej z cennych gatunków ptaków do obszaru położonego na południe od nich (teren ze zdartą wierzchnią warstwą murszu i wykopane stawy), który poza sieweczką rzeczną i pliszką siwą, pozbawiony jest cennych lęgowych ptaków, wyraźnie wskazuje, że objęcie dalszą eksploatacją torfu będzie skutkować zniszczeniem cennych siedlisk, a co za tym idzie, znacznym spadkiem liczebności przedstawicieli najcenniejszych gatunków awifauny, szczególnie zagrożonych globalnie ptaków wodno-błotnych”. Pozostałe analizy i wnioski zawarte w raporcie nie były konsultowane z PTOP i w żadne sposób nie odzwierciedlającą stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie, a ich autorem jest sporządzający opracowanie.

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl