naszym-zdaniem

W nawiązaniu do materiałów zamieszczonych w "Dzienniku Gazecie Prawnej" w dn. 12.10.2010, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) informuje, iż w trakcie trwania procedury formalno prawnej w związku z budową lotniska w Modlinie nigdy na jakimkolwiek jej etapie nie występowaliśmy jako strona, czy uczestnik postępowania. Nie składaliśmy, żadnych, pism, wniosków odwołań.

Wynika to z faktu, że projektowane lotnisko leży poza terenem zainteresowań i działalności PTOP. Nie znamy uwarunkowań przyrodniczych i nie posiadamy danych pozwalających na rzetelną ocenę skutków realizacji tej inwestycji.

Jedyny udział PTOP dotyczył opracowania programu kompensacji, który to został narzucony inwestorowi lotniska pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WŚR.I.AZ/6613/1/112/05 z dn. 19 kwietnia 2006 r. Kompensacja przyrodnicza (jak mówi o tym definicja w ustawie Prawo Ochrony Środowiska - art. 3 pkt 8) to "zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych". Kompensacje przyrodnicze stosowane są gdy wskutek inwestycji "zachwiana zostanie równowaga w środowisku". Pojęcie kompensacji, mimo jasno sformułowanej definicji - często jest jednak nieprawidłowo interpretowane, o czym świadczy mylne określenie kompensacji jako "przenoszenie ptaków w inne miejsce".

Inwestor zapewne w trybie procedury zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem ofertowym, czy PTOP podejmie się opracowania programu kompensacji wynikającego z raportu oddziaływania na środowisko i decyzji Urzędu Wojewódzkiego. PTOP złożył ofertę inwestorowi i zapewne jako najtańszy wykonawca takowe zlecenie otrzymał. Dokument "Program kompensacji... " został przekazany inwestorowi w listopadzie 2006 r. Od tego momentu PTOP nie zajmowało się sprawą lotniska w jakikolwiek sposób, a w tym nie kontaktowaliśmy się z inwestorem, Urzędem Wojewódzkim, czy tez obecną Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. O ile nam wiadomo kompensacje te nie będą wdrażane, ponieważ inwestor sporządził nowy raport oddziaływania na środowisko, w którym nie ma kompensacji w ogóle.

Skądinąd wiadomo nam, że sprawą lotniska zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) i to ta organizacja monitoruje procedurę inwestycyjną i występuje w urzędach jako strona postępowania administracyjnego.

PTOP i OTOP nie są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane. Jesteśmy odrębnymi stowarzyszeniami.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl