bbbbbW dniu 7 grudnia w Białowieży odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne aneksu do Planu Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża (dotyczącego zwiększenia wycinki drzew w związku z trwającą gradacją kornika drukarza). Miało ono polegać m.in. na przedstawieniu ekspertyzy wykonanej przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku na potrzeby wspomnianego aneksu oraz odniesieniu się uwag zgłaszanych przez społeczeństwo, w tym organizacje pozarządowe, do wspomnianej ekspertyzy oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Niestety, spotkanie z konsultacjami miało niewiele wspólnego.  Po pierwsze nie otrzymano odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez poszczególne organizacje na etapie konsultacji. Po drugie nie odniesiono się do większości pytań zadanych w trakcie trwania spotkania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Po trzecie brakowało profesjonalnego moderatora spotkania, który kierowałby dyskusją w stronę zmierzającą do wypracowania konkretnego stanowiska, bez odbiegania od tematu. Ale zamiast tego autorzy wypowiedzi pozwalali sobie na daleko idące dygresje nie do końca związane z tematem. Zamiast merytorycznej dyskusji było za to wszystko czego być nie powinno na takich spotkaniach – agresja, zastraszanie, groźby, brak poszanowania odmiennego stanowiska drugiej strony, podważanie zasad demokracji (która to w opinii niektórych osób doprowadziła do zamierania Puszczy Białowieskiej).

Czy w takich warunkach jest szansa na konstruktywną polemikę, która mogłaby się przyczynić do tego, że w Puszczy Białowieskiej wreszcie zapanuje spokój, spokój pierwotnego lasu rządzonego prawami natury, a nie człowieka? Niestety, biorąc pod uwagę to co zaprezentowano na poniedziałkowym spotkaniu w Białowieży szanse na to są znikome.

Adam Zbyryt

fot. Z archiwum LP

Przedstawiamy uwagi PTOP zgłoszone na etapie konsultacji do ekspertyzy i prognozy oddziaływania na środowisko do aneksu PUL Nadleśnictwa Białowieża:

pdf Uwagi_PTOP_do_PUL_Nadlenictwo_Biaowiea.pdf

Drukuj