Nr postępowania: WYPAS-05/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:

„Remoncie drogi dojazdowej na pastwiska o długości 350 m na działce 1033 obr. Trześcianka, gm. Narew (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

 

pdfWyjaśnienia_treści_zapytania_i_modyfikacja.pdf

docxZałącznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy_-_modyfikacja.docx AKTUALNY

docxZałącznik_nr_3_-_Wzór_umowy_-_modyfikacja.docx AKTUALNY

 

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Orientacja.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Opis_techniczny.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Niweleta.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Plan_sytuacyjny.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Przekrój_normalny.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Przekroje_poprzeczne.pdf

 pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-SST.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Przedmiar_robót.pdf

xlsZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Kosztorys_ofertowy.xls

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx NIEAKTUALNY

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.docx NIEAKTUALNY

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin__udzielania_zamówień_WYPAS.pdf

pdfKlauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: DUBELT-1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

W dniu 5 lutego 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:

Redukcja norki amerykańskiej
(do 60 osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1164768

pdfUnieważnienie_15.02.2019.pdf

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

doczal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfzal_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdf20.09.18.Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_dubelt.pdf

 

logotypy bw

Nr postępowania: DUBELT-2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap II
(HRP II, zad. 1.1)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1164335.

pdfRozstrzygnięcie_22.02.2019.pdf

 pdfodpowiedzi_na_pytania_i_zmiana_treści_zapytania_ofertowego.pdf

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

xlsZałacznik_1-Zestawienie.xls

docZałacznik_nr_2_formularz_ofertowy_siedliska.doc

pdfzał._nr_3_wzor_umowy.pdf

pdfRegulamin_udzielania_zamowien_publicznych_dubelt.pdf

logotypy bw

Nr postępowania: DUBELT-1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

W dniu 31 stycznia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:

Redukcja norki amerykańskiej
(do 60 osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1162748

pdf31.01.2018_Zapytanie_ofertowe.pdf

doczal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfzal_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdf20.09.18.Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_dubelt.pdf

pdf05.02.2019_Unieważnienie.pdf

logotypy bw

Nr postępowania: WYPAS-03/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:

„Budowie 2 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach (HRP. Zadanie 6)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

zipZałacznik_nr_1_-_Dokumentacja_projektowa.zip

docxZałącznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_-_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik-nr_4_-_Regulamin_zamówień_WYPAS.pdf

docxZałącznik_nr_5_-_Wykaz_robót_budowlanych.docx

docxZałącznik_nr_6_-_Wykaz_osób.docx

pdfKlauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: 29/P/STR/2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Remont ogrodzenia wokół pastwiska

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 rozstrzygnięcie - 14.02.2019 r. NOWE!

 zapytanie_ofertowe_remont_ogrodzenia - 18.01.2019 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 18.01.2019 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy - 18.01.2019 r.

jpg zal_nr_3_mapa_pastwiska- 18.01.2019 r.

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 18.01.2019 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161515

FE POIS poziom pl 1 rgb

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.