Nr postępowania: WYPAS-02/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa 13 wodopojów poprzez odbudowę starorzeczy – naturalnych zbiorników wodnych w Dolinie Górnej Narwi (HRP. Zadanie 6 )”


Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

 pdfZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

zipZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa.zip

docxZałącznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_-_Regulamin_zamówień_WYPAS.pdf

docxZałącznik_nr_5_-_Wykaz_robót.docx

pdfKlauzula_RODO.pdf

 FE POIS poziom pl 1 rgb

Znak sprawy: 31/BOCIAN2/2019 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą: 

Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych: koszulek i kubków.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) w zakresie wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium a także skutków niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium, z zastrzeżeniem, że wadium ma formę pieniężną.

pdfInformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Termin składania ofert: 2019-01-28, godzina 11:00.

Zmiania w ogłoszeniu, 2019-01-24:

pdfZmiana_treści_zapytania.pdf

Pytania zadane przez zainteresowanych przetargiem i odpowiedzi PTOP:

pdfPytania_zainteresowanych_zapytaniem_i_odpowiedzi.pdf

Dokumenty do pobrania:

pdf31_Zapytanie_ofertowe_materiały_promocyjne_i_informacyjne.pdf

docxZałącznik_nr_1_formularz_oferty.docx

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

Załącznik nr 3 - pdfregulamin.pdf 

pdfZałącznik_nr_4_specyfikacja_koszulki.pdf

pdfZałącznik_nr_5_specyfikacja_nadruki.pdf

pdfZałącznik_nr_6_grafiki_na_kubek.pdf

logotypy nowe

Nr postępowania: WYPAS-01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Nadzorze inwestorskim nad inwestycją pn. Budowa 3 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach” (Zadanie 13 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfROZSTRZYGNIĘCIE.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe.pdf 

docxZałącznik_nr_1_Zakres_obowiązków.docx

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_wypas.pdf

pdfKlauzula_RODO.pdf

 FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-20/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Nadzorze inwestorskim nad inwestycją pn. Budowa 3 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach” (Zadanie 13 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_WYAPS_20_2018.pdf

docxZałącznik_nr_1_szczegółowy_zakres_obowiązków_Inspektora_Nadzoru.docx

docxZałącznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

pdfKlauzula_informacyjna_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-18/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfPostępowanie__WYPAS_18_2018.pdf 

zipZałącznik_nr1_mapy.zip

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

docxZałącznik_nr_5_Wykaz_usług.docx

docxZałącznik_nr_6_Wykaz_osób.docx

FE POIS poziom pl 1 rgb

 

W dniu 23 października 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Budowę 8 oczek wodnych i 2 zastawek

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_mala_retencja - 20.11.2018 r. 

 zapytanie_mala_retencja - 23.10.2018 r. 

zip zal_1_projekt_budowlany_Zywkowo_Toprzyny - 23.10.2018 r.

zipzal_2_projekt_budowlany_Wojciechy - 23.10.2018 r.

 zal_3_STWiOR - 23.10.2018 r.

 zal_4_przedmiar_robot  - 23.10.2018 r.

 zal_5_kosztorys_ofertowy - 23.10.2018 r.

doc zal_6_formularz_ofertowy - 23.10.2018 r.

doc zal_7_wykaz_robót - 23.10.2018 r.

doc zal_8_wykaz_osób - 23.10.2018 r.

 zal_9_wzor_umowy - 23.10.2018 r.

 zal_10_regulamin_PTOP - 23.10.2018 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1145233

fe_is_rgb-1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.