W dniu 20.02.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do udziału w przetargu otwartym, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.3. Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem, pod nazwą:

Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym

pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 12.04.2017 r.

pdf Odpowiedzi na pytania 02.03.2017 r.

pdf Odpowiedzi na pytania 23.02.2017 r.

pdf Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dz.U. UE

pdf Ogłoszenie opublikowane w Dz.U. UE

pdf Przetarg otwarty Dostawa samochodu z podnośnikiem

docx Załącznik nr 1 - formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - Wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - Regulamin PTOP

docx Załącznik nr 4 - Opis parametrów pojazdu i podnośnika

docx Załącznik nr 5 JEDZ

 

pdf Informacja o złożnych ofertach  

life

Nr postępowania: DUBELT-4/2017

W dniu 15 lutego 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe:

Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odłów (150 osobników rocznie) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3).

Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf rozstrzygnięcie.pdf

pdf 15.2.17.ogłoszenie.pdf

doc Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_2_-_Regulamin_udzielania_zamwie_publicznych_12.12.2016.pdf

pdf Załącznik_nr_3_umowa_projekt.pdf

jpg Załącznik_nr_4_obszar_redukcji_drapieników.jpg

 

 cig_logotypw_krzywe

 

Znak sprawy: 13/BOCIAN2/2017 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą: 

Dostawa wraz z opracowaniem projektów graficznych trzech roll-upów 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Załączniki:

pdf Zapytanie_ofertowe_Wykonanie_trzech_roll-up.pdf

docx Zacznik_nr_1_Formularz_oferty_Wykonanie_trzech_roll-up.docx

pdf regulamin.pdf

pdf Zacznik_nr_3_Wzr_umowy_Wykonanie_trzech_roll-up.pdf

 

life

 

 

Nr postępowania: 5/Z/STR/2017

W dniu 14 lutego 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na realizację usługi:

Dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 12 stawów i 2 zastawek

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie_dokumentacja - 07.03.2017 r.

word zal_nr_6_formularz_ofertowy_dokumentacja - NOWY (plik *.doc) ! 16.02.2017 (317 kB)

. ogloszenie_dokumentacja - 14.02.2017 r. (380 kB)

zal_nr_1_Toprzyny - 14.02.2017 r.(181 kB)

zal_nr_2_Białowieża - 14.02.2017 r. (716 kB)

zal_nr_3_Budy - 14.02.2017 r.(250 kB)

zal_nr_4_Downiewo - 14.02.2017 r. (303 kB)

zal_nr_5_Kalitnik - 14.02.2017 r. (201 kB)

zal_nr_6_formularz_ofertowy_dokumentacja - 14.02.2017 r. (254 kB)

zal_nr_7_wzor_umowy_dokumentacja - 14.02.2017 r. (367 kB)

zal_nr_8_regulamin_PTOP - 14.02.2017 r.(200 kB)

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-3/P/2017

W dniu 2 lutego 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Część I

Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz budowę/remont 11 szt. przepustów. (HRP I, Zad. 1)

Część II

Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich. (HRP I, Zad. 2)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 24.02.2017_rozstrzygnięcie_cz.I_i_II.pdf

pdf pytanie_i_odp_nr_1_7.02.2017.pdf

pdf Załącznik_1_a_Gródek_przepusty.pdf

pdf Załącznik_1_b_Gródek_droga.pdf

pdf Załącznik_1_c_Kuryły_przepusty.pdf

pdf Załącznik_1_d_Kuryły_droga.pdf

pdf Załącznik_1_e_Pieńki.pdf

pdf Załącznik_1_f_Żednia.pdf

pdf 02.2.17_ogłoszenie_projekty.pdf

doc 02.2.17.Załącznik_nr_2-Formularz_ofertowy.doc

pdf 02.2.17.Załącznik_nr_3_umowa_projekt.pdf

pdf Załącznik_nr_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

cig_logotypw_krzywe

 

 

Nr postępowania: 4/P/2017

W dniu 27 stycznia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie tzw. zasady konkurencyjności

na realizację usługi:

Monitoring, badania telemetryczne i ochrona ptaków strefowych na terenie 4 obszarów Natura 2000: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

rozstrzygnięcie - 22.02.2017 r. (485 kB)

ogloszenie_monitoring - 27.01.2017 r. (558 kB)

zal_nr_1_projekt_strefy - 27.01.2017 r.(90 kB)

zal_nr_2_kartoteka_zlokalizowanych_i_skontrolowanych_gniazd - 27.01.2017 r. (134 kB)

zal_nr_3_harmonogram_prac_i_platnosci - 27.01.2017 r. (224 kB)

zal_nr_4_formularz_ofertowy - 27.01.2017 r. (296 kB)

zal_nr_5_wykaz_prac - 27.01.2017 r. (371 kB)

zal_nr_6_wykaz_osób - 27.01.2017 r. (376 kB)

zal_nr_7_wzor_umowy - 27.01.2017 r. (363 kB)

zal_nr_8_regulamin_PTOP - 27.01.2017 r. (200 kB)

fe_is_rgb-1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.