Znak sprawy: 12/BOCIAN2/2017

W dniu 23.01.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą:

Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V.

pdf Informacja o wyborze oferty 8.02.2017

pdf Zmiana treści Zapytania 27.01.2017

pdf Zapytanie ofertowe materiały promocyjne i informacyjne

docx Załącznik nr 1 - formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - regulamin udzielania zamówień

pdf Załącznik nr 4 - przykładowa tabliczka

pdf Załącznik nr 5 - specyfikacja koszulki

pdf Załącznik nr 6 - specyfikacja nadruki

pdf Załącznik nr 7 - wygląd kartonu

pdf Załącznik nr 8 - grafiki na kubek

life

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT-2/P/2016

W dniu 20 stycznia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja następujących zadań:

Część I

Przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz budowę/remont 11 szt. przepustów. (HRP I, Zad. 1)

Część II

Przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich. (HRP I, Zad. 2)

Część III

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych dla działek wskazanych w Części I . (HRP I, Zad. 1)

Część IV

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych dla działek wskazanych w Części II. (HRP I, Zad. 2)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf 24.02.2017_rozstrzygnięcie_cz._III_i_IV.pdf

pdf 01.02.17_unieważnienie_zapytania_cz_I_i_II.pdf

pdf 20.1.17_ogłoszenie_projekt_mapy_zmiana_treści_24.01.2017.pdf

pdf 20.1.17_ogłoszenie_projekt_mapy.pdf

pdf Załącznik_nr_1_a_Gródek_przepusty.pdf

pdf Załącznik_nr_1_b_Gródek_droga.pdf

pdf Załącznik_nr_1_c_Kuryły_przepusty.pdf

pdf Załącznik_nr_1_d_Kuryły_droga.pdf

pdf Załącznik_nr_1_e_Pieńki.pdf

pdf Załącznik_nr_1_f_Żednia.pdf

docZałącznik_nr_2-Formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_3a_umowa_projekt.pdf

pdf Załącznik_nr_3b_umowa_mapy.pdf

pdf Załącznik_nr_4-Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe

 

 

Znak sprawy: 11/BOCIAN2/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.3. Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem, pod nazwą:

Dostawa pojazdu specjalnego z napędem 4x4 z zamontowanym podnośnikiem koszowym

pdf Unieważnienie postępowania 07.02.2017

pdf Odpowiedzi na pytania ze zmianą treści Zapytania

pdf Zmodyfikowany Załącznik nr 2 Wzór umowy 19.01.17

pdf Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Opis parametrów pojazdu i podnośnika 19.01.17

pdf Zapytanie ofertowe

doc Załącznik nr 1 - formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - regulamin PTOP

docx Załącznik nr 4 - opis parametrów pojazdu i podnośnika

life

 

 


Znak sprawy: 10/BOCIAN2/2016

W dniu 16 grudnia 2016 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod nazwą:

Dostawa i montaż 50 strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.UE

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE

pdf Przetarg otwarty Dostawa z montażem słupów z platformami dla bocianów

docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty

pdf Załącznik nr 2 - Wzór umowy

pdf Załącznik nr 3 - Regulamin postępowań o zamówienia

pdf Załącznik nr 4 - Przedstawiciele Zamawiajacego z podziałem na lokalizacje

pdf Załącznik nr 5 - Wizualizacje gniazd

pdf Załącznik nr 6 - Wygląd i rodzaj zabezpieczeń

pdf Załacznik nr 7 - Parametry budek lęgowych

doc Załącznik nr 8 - JEDZ

doc Załącznik nr 9 - Wykaz dostaw

docx Załącznik nr 10 - Wzór zobowiązania

 life

Nr postępowania: DUBELT-1/2016

W dniu 12 grudnia 2016 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach poniższego projektu zaprasza do złożenia oferty na:

PRZYGOTOWANIE PRAWNEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM (HRP I, PKT 3).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)" POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

UWAGA: Zamawiający dokonał zmiany zapisu w rozdziale 7, pkt 7.1 - "Oferty należy złożyć do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 10:00, na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, faksem: 85 6642255, bądź drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując tytuł „Prawnik do dubelta”.

 pdf rozstrzygnięcie_prawnik.pdf

pdf pytania_i_odpowiedzi_15.12.2016.pdf

pdf ogłoszenie_14.12.2016_prawnik_zmiana_terminu_skadania_ofert.pdf

pdf ogłoszenie_12.12.2016_prawnik.pdf

doc Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy_prawnik_12.12.2016.doc

pdf Załącznik_nr_2_-_Plan_udzielania_zamowień_dubelt_10.10.2016.pdf

pdf Załącznik_nr_3_-_Regulamin_udzielania_zamwień_publicznych_12.12.2016.pdf

doc Załącznik_nr_4-Wykaz_usług_prawnik_12.12.2016.doc

pdf Załącznik_5_-_Wzór_umowy_prawnik_12.12.2016.pdf

fe_is_rgb-1

W dniu 9 grudnia 2016 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

Opracowanie map zasadniczych do celów projektowych, dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 12 stawów i 2 zastawek

wchodzocej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, działanie: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

rozstrzygnięcie - 28.12.2016 (500 kB)

 

zmiana_ogloszenia - 13.12.2016 r. (312 kB)  - NOWE! W dniu 13.12.2016 r. dokonano zmiany do ogłoszenia.

ogloszenie_mapy - 09.12.2016 r. (365 kB)

zal_nr_1_Toprzyny - 09.12.2016 r. (181 kB)

zal_nr_2_Białowieża - 09.12.2016 r. (716 kB)

zal_nr_3_Budy - 09.12.2016 r. (250 kB)

zal_nr_4_Downiewo - 09.12.2016 r. (303 kB)

zal_nr_5_Kalitnik - 09.12.2016 r. (257 kB)

zal_nr_6_formularz_ofertowy_mapy - 09.12.2016 r. (281 kB)

zal_nr_7_wzor_umowy_mapy - 09.12.2016 r. (291 kB)

zal_nr_8_regulamin_zawierania_umow - 09.12.2016 r. (200 kB)

 

fe_is_rgb-1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.