Zapisz się

Przetargi

Wykonanie i montaż 21 tablic edukacyjnych

Numer postępowania: NRZ/03/2015

W dniu 25 marca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: Wykonanie i montaż 21 tablic edukacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 28.03.2015 r. (120 kb)

doc Załącznik nr 1.doc - formularz ofertowy 28.03.2015 r. (86 kb)

doc Załącznik nr 2.doc  - wzór wykazu zrealizowanych usług 28.03.2015 r. (63 kb)

doc Załącznik nr 3.doc - wykaz osób 28.03.2015 r. (64 kb)

pdf Załącznik nr 4.pdf - wzór umowy 28.03.2015 r. (89 kb)

jpg Załącznik nr 5.jpg - mapa wskazująca lokalizację montazu talic edukacyjnych 28.03.2015 r. (1302 kb)

pdf Załącznik nr 6.pdf - schemat stelaża 28.03.2015 r. (17 kb)

zip Załącznik nr 7.zip - materiały poglądowe do przykładowej tablicy 28.03.2015 r. (4526 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 25.03.2015 r (153 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 25.03.2015 r. (256 kb)

loga_ckps_1

 

 

   

Nadzór inwestorski

 

W dniu 27 stycznia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwany dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na zadanie pn.:

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
– ostoja cietrzewia Rabinówka (HRP I, Zad. 1).

 

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_opublikowane_12.02.2015.pdf

pdf rozstrzygnięcie_nadzór1.pdf

pdf SIWZ_27.01.2015_opublikowane.pdf

pdf TED_ogoszenie_opublikowane_27.01.2015_nadzr_inwestorski.pdf

doc Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

doc Zalacznik_nr_2_wykaz_prac.doc

doc Zalacznik_nr_2A_wykaz_osb-2.doc

pdf Zalacznik_nr_3_wzr_umowy.pdf

pdf Zał_nr_4_Regulamin_zawierania_umow_15_01_2013.pdf

ZAŁ. 5. DOKUMENTACAJA PROJEKTOWA

pdf 1._Projekt_budowlany-przepusty.pdf

pdf 2._Owiadczenie-przepusty.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-przepusty.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zacznikw_graficznych-przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 8._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 9._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 10._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 11._Rys._tech._adaptacja_przyczka_wlotowego_1.pdf

pdf 12._Rys._tech._adaptacja_przyczka_wlotowego_2.pdf

pdf 13._Rys._tech._szczegy_prowadnic_1.pdf

pdf 14._Rys._tech._szczegy_prowadnic_2.pdf

pdf 15._Profil_poduny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 1._Przedmiar-przepusty.pdf

pdf 1._Operat_wodnoprawny-rowy.pdf

 pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynaleno_do_izb_budowlanych_2014.pdf

pdf 4._Dec._lokalizacyjna-rowy.pdf

pdf 5._Dec._rodowiskowa-rowy.pdf

pdf 6._Instrukcja_gospodarki_wod-rowy.pdf

pdf 7._Opis_prowadzenia_zamierzonej_dziaalnoci.pdf

pdf 8._Spis_zaczniw_graficznych.pdf

pdf 9._Mapa_roww_nr_1-5.pdf

pdf 10._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 11._Mapa_pogldowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 12._Wypisy_z_rejestru_gruntw_rowy.pdf

pdf 13._Decyzja_pozwolenie_wodno_prawne-rowy.pdf

 pdf 1._Projekt_budowlany-rowy.pdf

pdf 2._Zagospodarowanie_terenu-rowy.pdf

pdf 3._informacja_BIOZ-rowy.pdf

pdf 4._Spis_zaczniw_graficznych-rowy.pdf

pdf 5._Mapa_roww_nr_1-5.pdf

pdf 6._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 7._Mapa_pogldowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 1._Przedmiar-rowy.pdf

pdf 1._Operat_wodnoprawny-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynaleno_do_izb_budowlanych_2013.pdf

pdf 4._Decyzja_lokalizacyjna-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zaczniw_graficznych-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_brd_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_brd_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_brd_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_brd_nr_54.pdf

pdf 16._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 17._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 18._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 19._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 20._Profile_podune_roww.pdf

pdf 21._Profil_poduny_Cieku_Tartacznego.pdf

 pdf 22._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 23._Rys._tech._zastawki_dbowej.pdf

pdf 24._Rys._tech._progu_ze_ciank_szczeln.pdf

pdf 25._Rys._tech._adaptacja_przyczkw.pdf

pdf 26._Rys._tech._adaptacja_przyczkw_2.pdf

pdf 27._Wypisy_z_rejestru_gruntw.pdf

pdf 28._Instrukcja_gospodarki_wod-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 29._Dec._rodowiskowa-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 30._Dec._wodnoprawna-urzdzenia.pdf

pdf 31._Dec._ustalajca_warunki_prow._robt_RDO.pdf

pdf 1._Projekt_budowlany-urzdzenia.pdf

pdf 2._Owiadczenie-urzdzenia.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-urzdzenia.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-urzdzenia.pdf

pdf 5._Spis_zaczniw_graficznych-urzdzenia.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-urzdzenia.pdf

pdf 7._Mapa_brd_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_brd_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_brd_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_brd_nr_54.pdf

pdf 16._Profile_podune_roww.pdf

pdf 17._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 18._Rys._tech._zastawki_dbowej.pdf

pdf 19._Rys._tech._progu_ze_ciank_szczeln.pdf

pdf 1._Przedmiary-urzdzenia.pdf

pdf Zalacznik_nr_6-decyzja_RDO.pdf

 

alt

 

   

Budowa 3 brodów i remont drogi w obrębach Koźliki, Ryboły, Kaniuki

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 3 brodów oraz remont odcinka drogi zlokalizowanych w obrębach Koźliki (gm. Narew, pow. hajnowski), Ryboły i Kaniuki (gm. Zabłudów, pow. białostocki)

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf Ogoszenie o wyborze oferty na budowę 3 brodów oraz remont odcinka drogi.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc Załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc Załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc Załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf Załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_5a_-_projekt_budowlany_3_brodów_-_Koźliki_i_Ryboły.pdf

pdf Zał._1R_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5a_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._AR_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Załącznik_5b_-_STWiOR_-_Koźliki_i_Ryboły.pdf

pdf Załącznik_5c_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_-_Koźliki_Ryboły.pdf

pdf Załącznik_5d_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektu.pdf

pdf Załącznik_6a_-_projekt_budowlano-wykonawczy_-_Kaniuki.pdf *

pdf Zał.1_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.2_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Załącznik_6b_-_STWiOR_-_Kaniuki.pdf

pdf Załącznik_6c_-_przedmiar_robót_-_Kaniuki.pdf

*dotyczy w części obejmującej remont drogi

Loga_wszystkie_copy

   

Budowa 4 brodów w obrębie Trześcianka

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U.z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów zlokalizowanych w obrębie Trześcianka, gm. Narew, pow. hajnowski

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę 4 brodów.pdf

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_22.01.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_5a_-_projekt_budowlany_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał._1a_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._1b_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._2a_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._2b_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._3_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._4_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._A_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._B_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Załącznik_5b_-_STWiOR_-_Trześcianka.pdf

pdf Załącznik_5c_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_-_Trześcianka.pdf

pdf Załącznik_5d_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektu.pdf

 

Loga_wszystkie_copy

   

Budowa/remont urządzeń piętrzących - Rabinówka

W dniu 24 listopada 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II" ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pod nazwą Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka (HRP II, Zad. 8). Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_mała_retencja.pdf

pdf Przetarg_rozstrzygnięcie_mała_retencja

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_mała_retencja_10_12_14.pdf

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_mała_retencja_09_12_14.pdf

doc Zał_nr_1_oferta_mała_retencja-korekta_09.12.2014.doc

pdf TED_ogłoszenie_o_przetargu_mała_retencja_korekta_sprostowanie_09_12_14.pdf

pdf pytanie_nr_4-9_strona_PTOP.pdf

pdf pytanie nr 2 3_strona ptop.pdf

pdf pytanie_nr_1_strona_PTOP.pdf

pdf TED_ogoszenie_o_przetargu_maa_retencja_korekta_27_11_14.pdf

pdf zmiana_ogoszenia_o_przetargu_maa_retencja_27_11_14.pdf

pdf Za_nr_3_umowa_maa_retencja_korekta_27_11_14.pdf

doc Za_nr_1_oferta_maa_retencja.doc

doc Za_nr_2_wykaz_robt_maa_retencja.doc

doc Za_nr_2A_wykaz_osb_maa_retencja.doc

pdf ogłoszenie_unijne_19_11_14.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_mała_retencja_18_11_14.pdf

pdf Zał_nr_1_oferta_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_2_wykaz_robót_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_2A_wykaz_osób_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_3_umowa_mała_retencja_19_11_14.pdf

pdf Zał_nr_4_Regulamin_zawierania_umow_15_01_2013.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-przepusty.pdf

pdf 2._Oświadczenie-przepusty.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-przepusty.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zaczników_graficznych-przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 8._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 9._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 10._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 11._Rys._tech._adaptacja_przyczółka_wlotowego_1.pdf

pdf 12._Rys._tech._adaptacja_przyczółka_wlotowego_2.pdf

pdf 13._Rys._tech._szczegóły_prowadnic_1.pdf

pdf 14._Rys._tech._szczegóły_prowadnic_2.pdf

pdf 15._Profil_podużny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 1._PRZEDMIAR-przepusty.pdf

pdf 1._OPERAT_wodnoprawny-rowy.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynależność_do_izb_budowlanych_2014.pdf

pdf 4._Dec._lokalizacyjna-rowy.pdf

pdf 5._Dec._środowiskowa-rowy.pdf

pdf 6._Instrukcja_gospodarki_wodą-rowy.pdf

pdf 7._Opis_prowadzenia_zamierzonej_działalności.pdf

pdf 8._Spis_załączników_graficznych.pdf

pdf 9._Mapa_rowów_nr_1-5.pdf

pdf 10._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 11._Mapa_poglądowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 12._Wypisy_z_rejestru_gruntów_rowy.pdf

pdf 13._Decyzja_pozwolenie_wodno_prawne-rowy.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-rowy.pdf

pdf 2._Zagospodarowanie_terenu-rowy.pdf

pdf 3._informacja_BIOZ-rowy.pdf

pdf 4._Spis_załaczników_graficznych-rowy.pdf

pdf 5._Mapa_rowów_nr_1-5.pdf

pdf 6._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 7._Mapa_poglądowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 1._PRZEDMIAR-rowy.pdf

pdf 1._OPERAT_wodnoprawny-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynależność_do_izb_budowlanych_2013.pdf

pdf 4._Decyzja_lokalizacyjna-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 5._Spis_załączników_graficznych-urzadzenia_i_przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_poglądowa-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_bród_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_bród_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_bród_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_bród_nr_54.pdf

pdf 16._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 17._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 18._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 19._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 20._Profile_podłużne_rowów.pdf

pdf 21._Profil_podłużny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 22._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 23._Rys._tech._zastawki_dębowej.pdf

pdf 24._Rys._tech._progu_ze_ścianką_szczelną.pdf

pdf 25._Rys._tech._adaptacja_przyczółków.pdf

pdf 26._Rys._tech._adaptacja_przyczółków_2.pdf

pdf 27._Wypisy_z_rejestru_gruntów.pdf

pdf 28._Instrukcja_gospodarki_wodą-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 29._Dec._środowiskowa-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 30._Dec._wodnoprawna-urządzenia.pdf

pdf 31._Dec._ustalająca_warunki_prow._robót_RDO.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-urządzenia.pdf

pdf 2._Oświadczenie-urządzenia.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-urządzenia.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-urządzenia.pdf

pdf 5._Spis_załączników_graficznych-urzadzenia.pdf

pdf 6._Mapa_poglądowa-urządzenia.pdf

pdf 7._Mapa_bród_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_bród_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_bród_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_bród_nr_54.pdf

pdf 16._Profile_podłużne_rowów.pdf

pdf 17._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 18._Rys._tech._zastawki_dębowej.pdf

pdf 19._Rys._tech._progu_ze_ścianką_szczelną.pdf

pdf 1._PRZEDMIARY-urzadzenia.pdf

pdf Załacznik_nr_6-decyzja_RDOŚ.pdf

pdf Zał_nr_7_ogłoszenie_unijne_opublikowane.pdf

 

 


alt

 

 

   

Zakup licencji do zdjęć 2

Numer postępowania: NRZ/12/2014

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi: Zakup licencji do zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych w projekcie „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska” 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 15.10.2014 (196 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 1.10.2014 (108 kb)

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 1.10.2014 (85 kb)

pdf Załacznik nr 2 - wzór umowy.pdf 1.10.2014 (83 kb)

pdf Załacznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 1.10.2014 (52 kb)

pdf Ogłoszenie opublikowane w DzU UE.pdf 1.10.2014 (199 kb)

pdf Ogłoszenie wysłane do DzuUE.pdf 26.09.2014 (169 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 26.09.2014  (256 kb)

alt

   

Strona 1 z 8

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl