Zapisz się

Przetargi

Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień

Nr postępowania: CI-24/2015

W dniu 1 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
Pn.
Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień


Przedmiot zamówienia jest częścią zadania o nazwie „Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4), które wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zmiana terminu składania ofert_05.10.2015.pdf

pdf Zmiana ogłoszenia w dz.u. ue_05.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_01_10_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_opublikowane_01.10.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_01_10_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_01_10_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_01_10_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf załącznik_nr_5_decyzja_GDOŚ_5_10_2015.pdf

pdf TED_ogoszenie_przetarg_koszenie_i_zakrzaczenia_wysane_do_publikacji_28.09.2015.pdf

 

alt


 

 

   

Koszenie i usuwanie zakrzaczeń 2

Nr postępowania CI-18A/2015

W dniu 14 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” wysłało do publikacji ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pn. Koszenie i usuwanie zakrzaczeń

Który składa się z dwóch zadań pn.:

 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)

„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DzU UE.pdf

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 17.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o przetargu 17.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz 17.09.2015.doc

doc Załącznik nr 2 -wykaz usług 17.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 3 - wzór umowy 17.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 4 - regulamin zawierania umów.pdf

alt

   

Wykonanie prac geodezyjnych oraz oznaczenie gruntów PTOP stanowiących ostoje ptaków

Nr postępowania CI-23/2015

W dniu 11 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” wysłało do publikacji ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

wykonaniu prac geodezyjnych oraz oznaczeniu gruntów PTOP stanowiących ostoje ptaków na terenie miejsc występowania cietrzewi (HRP II, Zad. 18).

Zadanie to współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Wybór_najkorzystniejszej_oferty_29.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DzU UE.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 16.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o przetargu 16.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz 16.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 2 - wzór umowy 16.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 2 do umowy - projekt graficzny tabliczki 16.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 3 - projekt graficzny tabliczki 16.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 4 - regulamin zawierania umów 16.09.2015.pdf

alt

   

Przetarg na na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)


wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf Modyfikacja_warunków_postępowania_przetargowego.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów_i_remont_dróg.pdf  

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Zał._5A_-projekt_budowlany_na_budowę_4_brodów_w_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5A1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5B_-_projekt_przebudowy_i_remontu_dróg_gruntowych_na_terenie_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5B1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B3-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B7_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B8_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B9_-_do_projektu_budowlanego_-pogląd.pdf

pdf Zał._5C_-_STWiOR_-_4_brody_i_drogi_gruntowe.pdf

pdf Zał._5D_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_1.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_2.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_3.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_4.pdf

pdf Zał._5F_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_brody.pdf

pdf Zal._5G_-_informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_dzialań_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOś_str._1_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_brody.pdf

pdf Zał._5H_-_Informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działa__drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._1_drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_drogi.pdf


WSZYSTKIE

 

   

Koszenie i usuwanie zakrzaczeń

 

Nr postępowania: CI-18/2015

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pn.
Koszenie i usuwanie zakrzaczeń
Który składa się z dwóch zadań pn.:
 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)
„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te wchodzą w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. UWAGA! ZMIANY W OGŁOSZENIU.

pdf Ogłoszenie o niepełniej procedurze przesłane do publikacji w dzu ue.pdf 10.09.2015

pdf Unieważnienie postępowania 07.09.2015.pdf

pdf Zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_wraz_ze_zmianą_terminu_składania_ofert_28.08.2015_r.pdf

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_w_Dz.U._UE_przekazane_do_publikacji_28.09.2015_r.pdf

doc zmodyfikowany załącznik_nr_1_formularz_28_08_2015.doc

doc zmodyfikowany załącznik_nr_2_wykaz_usług_28_08_2015.doc

pdf zmodyfikowany załącznik _nr_3_wzór_umowy_28_08_2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_20_08_2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_opublikowane_w_DzU_UE_w_dn._20.08.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_20_08_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_20_08_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_20_08_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

 

loga_ckps_1

   

Przetarg na na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)


wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA_PRZETARGOWEGO_!!!!.pdf


pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów_i_remont_dróg.pdf

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Zał._5A_-projekt_budowlany_na_budowę_4_brodów_w_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5A1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5B_-_projekt_przebudowy_i_remontu_dróg_gruntowych_na_terenie_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5B1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B3-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B7_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B8_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B9_-_do_projektu_budowlanego_-pogląd.pdf

pdf Zał._5C_-_STWiOR_-_4_brody_i_drogi_gruntowe.pdf

pdf Zał._5D_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_1.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_2.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_3.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_4.pdf

pdf Zał._5F_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_brody.pdf

pdf Zal._5G_-_informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_dzialań_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOś_str._1_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_brody.pdf

pdf Zał._5H_-_Informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działa__drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._1_drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_drogi.pdf


WSZYSTKIE

 

   

Strona 1 z 10

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl