Zapisz się

Przetargi

Przetarg na na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)


wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf Modyfikacja_warunków_postępowania_przetargowego.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów_i_remont_dróg.pdf  

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Zał._5A_-projekt_budowlany_na_budowę_4_brodów_w_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5A1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5B_-_projekt_przebudowy_i_remontu_dróg_gruntowych_na_terenie_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5B1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B3-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B7_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B8_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B9_-_do_projektu_budowlanego_-pogląd.pdf

pdf Zał._5C_-_STWiOR_-_4_brody_i_drogi_gruntowe.pdf

pdf Zał._5D_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_1.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_2.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_3.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_4.pdf

pdf Zał._5F_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_brody.pdf

pdf Zal._5G_-_informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_dzialań_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOś_str._1_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_brody.pdf

pdf Zał._5H_-_Informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działa__drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._1_drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_drogi.pdf


WSZYSTKIE

 

   

Koszenie i usuwanie zakrzaczeń

Nr postępowania: CI-18/2015

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:


PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pn.
Koszenie i usuwanie zakrzaczeń
Który składa się z dwóch zadań pn.:
 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)
„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te wchodzą w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. UWAGA! ZMIANY W OGŁOSZENIU.

pdf Zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_wraz_ze_zmianą_terminu_składania_ofert_28.08.2015_r.pdf

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_w_Dz.U._UE_przekazane_do_publikacji_28.09.2015_r.pdf

doc zmodyfikowany załącznik_nr_1_formularz_28_08_2015.doc

doc zmodyfikowany załącznik_nr_2_wykaz_usług_28_08_2015.doc

pdf zmodyfikowany załącznik _nr_3_wzór_umowy_28_08_2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_20_08_2015.pdf

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_opublikowane_w_DzU_UE_w_dn._20.08.2015.pdf

doc załacznik_nr_1_formularz_20_08_2015.doc

doc załacznik_nr_2_wykaz_usług_20_08_2015.doc

pdf załącznik__nr_3_wzór_umowy_20_08_2015.pdf

pdf Załącznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

 

loga_ckps_1

   

Przetarg na na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów oraz remont dróg gruntowych zlokalizowanych w obrębach Narew, Trześcianka, Kaczały, Puchły (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie)


wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA_PRZETARGOWEGO_!!!!.pdf


pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów_i_remont_dróg.pdf

doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf załącznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf Zał._5A_-projekt_budowlany_na_budowę_4_brodów_w_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5A1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał._5B_-_projekt_przebudowy_i_remontu_dróg_gruntowych_na_terenie_gm._Narew.pdf

pdf Zał.5B1_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B2_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B3-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B4_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B5_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B6_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B7_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B8_-_do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B9_-_do_projektu_budowlanego_-pogląd.pdf

pdf Zał._5C_-_STWiOR_-_4_brody_i_drogi_gruntowe.pdf

pdf Zał._5D_-_przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_1.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_2.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_3.pdf

pdf Zał._5E_-_zgłoszenie_prowadzenia_robót_drogi_str_4.pdf

pdf Zał._5F_-_decyzja_pozwolenie_na_budowę_brody.pdf

pdf Zal._5G_-_informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_dzialań_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOś_str._1_brody.pdf

pdf Zał._5G_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_brody.pdf

pdf Zał._5H_-_Informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działa__drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._1_drogi.pdf

pdf Zał._5H_-_zgłoszenie_działań_RDOŚ_str._2_drogi.pdf


WSZYSTKIE

 

   

Piec kaflowy

W dniu 31 lipca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

„Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP”

(HRP II, Zad. 12)

ETAP II – WYKONANIE OGRZEWANIA W BUDYNKU GOSPODARCZYM W POSTACI PIECA KAFLOWEGO

 

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

doc rozstrzygnięcie_piec_18.08.2015.doc

pdf piec_31_07_2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.07.2015.pdf

pdf Załacznik_nr_1a_i_1b.pdf

doc piec_31_07_2015_załacznik_nr_2_formularz.doc

doc piec_31.07.2015_zalacznik_nr_3_wykaz_prac.doc

pdf piec_31.7.2015_załacznik_nr_4_wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

 

loga_ckps_1

   

Remont grobli wokół stawów w Nerwiku

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza :

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

remoncie grobli wokół stawów w Nerwiku

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_remont_grobli - 10.07.2015 r. (196 kB)

 

00_ogloszenie_remont_grobli - 23.06.2015 r. (332 kB)

zalacznik_nr_01_oferta_remont_grobli - 23.06.2015 r. (253 kB)

zalacznik_nr_02_wykaz_osob_remont_grobli - 23.06.2015 r. (240 kB)

zalacznik_nr_03_doswiadczenie_remont_grobli - 23.06.2015 r. (195 kB)

zalacznik_nr_04__umowa_remont_grobli - 23.06.2015 r. (298 kB)

zalacznik_nr_05_grobla_przedmiar - 23.06.2015 r. (772 kB)

zalacznik_nr_06_projekt_budowlany - 23.06.2015 r. (4420 kB)

zalacznik_nr_06a_mapa_remont_grobli - 23.06.2015 r. (6430 kB)

zalacznik_nr_06b_przekroje_profile_remont_grobli - 23.06.2015 r. (398 kB)

zalacznik_nr_07_zgoda_remont_grobli - 23.06.2015 r. (1171 kB)

ogloszenie_TED - 23.06.2015 r. (137 kB)

loga_ckps_1

   

Genetyka cietrzewi

Nr postępowania: CI-12/2015

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

Zebranie materiału genetycznego cietrzewia w krajowych ostojach w celu przyszłej reintrodukcji bądź zasilenia istniejącej populacji w Puszczy Knyszyńskiej.

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf rozstrzygnięcie_genetyka_12.06.2015.pdf

pdf sprostowanie_ogoszenia-zmiana_terminu_skadania_ofert19.5.2015.pdf

doc zmiana_ogłoszenia_o_przetargu19_5_15.doc

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_16.05.2015.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_16.05.2015.pdf

doc Zał_nr_1_formularz_ofertowy_16.05.2015.doc

pdf Zał_nr_2_szczegołowy_opis_przedmiotu_zamówienia_16.05.2015.pdf

doc Zał_nr_3_wykaz_osób_16.05.2015.doc

pdf Zał._nr_4_wzór_umowy_16.05.2015.pdf

pdf Załącznik_nr_5-regulamin_zawierania_umow_15.pdf

pdf sprostowanie_15.05.2015.pdf

pdf ogłoszenie_TED_wysłane_do_publikacji_11.05.2015.pdf

 

 

loga_ckps_1

   

Strona 1 z 10

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl