Nr postępowania CI-18A/2015

W dniu 14 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” wysłało do publikacji ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pn. Koszenie i usuwanie zakrzaczeń

Który składa się z dwóch zadań pn.:

 „Kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie 16,90 ha w ostoi Kruszyniany i Górany” (HRP II, Zad. 7)

„Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4)

Zadania te współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_14.10.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DzU UE.pdf

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert.pdf

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 17.09.2015.pdf

pdf Ogłoszenie o przetargu 17.09.2015.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz 17.09.2015.doc

doc Załącznik nr 2 -wykaz usług 17.09.2015.doc

pdf Załącznik nr 3 - wzór umowy 17.09.2015.pdf

pdf Załącznik nr 4 - regulamin zawierania umów.pdf

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl