W dniu 24 listopada 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II" ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pod nazwą Budowa/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 szt. brodów, 4 szt. przepustów, 20 szt. zastawek) oraz zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka (HRP II, Zad. 8). Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf TED_ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_mała_retencja.pdf

pdf Przetarg_rozstrzygnięcie_mała_retencja

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_mała_retencja_10_12_14.pdf

pdf zmiana_ogłoszenia_o_przetargu_mała_retencja_09_12_14.pdf

doc Zał_nr_1_oferta_mała_retencja-korekta_09.12.2014.doc

pdf TED_ogłoszenie_o_przetargu_mała_retencja_korekta_sprostowanie_09_12_14.pdf

pdf pytanie_nr_4-9_strona_PTOP.pdf

pdf pytanie nr 2 3_strona ptop.pdf

pdf pytanie_nr_1_strona_PTOP.pdf

pdf TED_ogoszenie_o_przetargu_maa_retencja_korekta_27_11_14.pdf

pdf zmiana_ogoszenia_o_przetargu_maa_retencja_27_11_14.pdf

pdf Za_nr_3_umowa_maa_retencja_korekta_27_11_14.pdf

doc Za_nr_1_oferta_maa_retencja.doc

doc Za_nr_2_wykaz_robt_maa_retencja.doc

doc Za_nr_2A_wykaz_osb_maa_retencja.doc

pdf ogłoszenie_unijne_19_11_14.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_mała_retencja_18_11_14.pdf

pdf Zał_nr_1_oferta_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_2_wykaz_robót_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_2A_wykaz_osób_mała_retencja.pdf

pdf Zał_nr_3_umowa_mała_retencja_19_11_14.pdf

pdf Zał_nr_4_Regulamin_zawierania_umow_15_01_2013.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-przepusty.pdf

pdf 2._Oświadczenie-przepusty.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-przepusty.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-przepusty.pdf

pdf 5._Spis_zaczników_graficznych-przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_pogldowa-przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 8._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 9._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 10._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 11._Rys._tech._adaptacja_przyczółka_wlotowego_1.pdf

pdf 12._Rys._tech._adaptacja_przyczółka_wlotowego_2.pdf

pdf 13._Rys._tech._szczegóły_prowadnic_1.pdf

pdf 14._Rys._tech._szczegóły_prowadnic_2.pdf

pdf 15._Profil_podużny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 1._PRZEDMIAR-przepusty.pdf

pdf 1._OPERAT_wodnoprawny-rowy.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynależność_do_izb_budowlanych_2014.pdf

pdf 4._Dec._lokalizacyjna-rowy.pdf

pdf 5._Dec._środowiskowa-rowy.pdf

pdf 6._Instrukcja_gospodarki_wodą-rowy.pdf

pdf 7._Opis_prowadzenia_zamierzonej_działalności.pdf

pdf 8._Spis_załączników_graficznych.pdf

pdf 9._Mapa_rowów_nr_1-5.pdf

pdf 10._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 11._Mapa_poglądowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 12._Wypisy_z_rejestru_gruntów_rowy.pdf

pdf 13._Decyzja_pozwolenie_wodno_prawne-rowy.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-rowy.pdf

pdf 2._Zagospodarowanie_terenu-rowy.pdf

pdf 3._informacja_BIOZ-rowy.pdf

pdf 4._Spis_załaczników_graficznych-rowy.pdf

pdf 5._Mapa_rowów_nr_1-5.pdf

pdf 6._Mapa_rowu_M-10B.pdf

pdf 7._Mapa_poglądowa_-_rowy.jpg.pdf

pdf 1._PRZEDMIAR-rowy.pdf

pdf 1._OPERAT_wodnoprawny-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 2._Uprawnienie_budowlane.pdf

pdf 3._Przynależność_do_izb_budowlanych_2013.pdf

pdf 4._Decyzja_lokalizacyjna-urzdzenia_i_przepusty.pdf

pdf 5._Spis_załączników_graficznych-urzadzenia_i_przepusty.pdf

pdf 6._Mapa_poglądowa-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 7._Mapa_bród_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_bród_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_bród_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_bród_nr_54.pdf

pdf 16._Mapa_przepust_nr_55.pdf

pdf 17._Mapa_przepust_nr_56.pdf

pdf 18._Mapa_przepust_nr_57.pdf

pdf 19._Mapa_przepust_nr_58.pdf

pdf 20._Profile_podłużne_rowów.pdf

pdf 21._Profil_podłużny_Cieku_Tartacznego.pdf

pdf 22._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 23._Rys._tech._zastawki_dębowej.pdf

pdf 24._Rys._tech._progu_ze_ścianką_szczelną.pdf

pdf 25._Rys._tech._adaptacja_przyczółków.pdf

pdf 26._Rys._tech._adaptacja_przyczółków_2.pdf

pdf 27._Wypisy_z_rejestru_gruntów.pdf

pdf 28._Instrukcja_gospodarki_wodą-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 29._Dec._środowiskowa-urządzenia_i_przepusty.pdf

pdf 30._Dec._wodnoprawna-urządzenia.pdf

pdf 31._Dec._ustalająca_warunki_prow._robót_RDO.pdf

pdf 1._PROJEKT_BUDOWLANY-urządzenia.pdf

pdf 2._Oświadczenie-urządzenia.pdf

pdf 3._Zagospodarowanie_terenu-urządzenia.pdf

pdf 4._Informacja_BIOZ-urządzenia.pdf

pdf 5._Spis_załączników_graficznych-urzadzenia.pdf

pdf 6._Mapa_poglądowa-urządzenia.pdf

pdf 7._Mapa_bród_nr_1.pdf

pdf 8._Mapa_bród_nr_2.pdf

pdf 9._Mapa_bród_nr_3_progi_nr_4-7.pdf

pdf 10._Mapa_progi_nr_8-11.pdf

pdf 11._Mapa_progi_nr_12-21.pdf

pdf 12._Mapa_zastawki_nr_22-41_brody_nr_42-46.pdf

pdf 13._Mapa_brody_nr_47-50.pdf

pdf 14._Mapa_brody_nr_51-53.pdf

pdf 15._Mapa_bród_nr_54.pdf

pdf 16._Profile_podłużne_rowów.pdf

pdf 17._Rys._tech._brodu_z_bali_drewnianych.pdf

pdf 18._Rys._tech._zastawki_dębowej.pdf

pdf 19._Rys._tech._progu_ze_ścianką_szczelną.pdf

pdf 1._PRZEDMIARY-urzadzenia.pdf

pdf Załacznik_nr_6-decyzja_RDOŚ.pdf

pdf Zał_nr_7_ogłoszenie_unijne_opublikowane.pdf

 

 


alt

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl