W dniu 25 marca 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu dokumentacji projektowej, wraz z przekazaniem praw autorskich i nadzorem autorskim, dotyczącej budowy 7 brodów wraz z opracowaniem map zasadniczych do celów projektowych w zasięgu oddziaływania inwestycji z pomiarami głębokości cieku w przekrojach brodów, zwanej dalej „dokumentacją projektową" wchodzącej w zakres projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" LIFE11 NAT/PL/000436, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

pdf ogłoszenie_o_przetargu_prace_projektowe

doc zalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_prace_projektowe

pdf zalacznik_nr_02_projekt_umowy_prace_projektowe

doc zalacznik_nr_03_wykaz_osob_prace_projektowe

docx zalacznik_nr_04_ wykaz_robot_prace_projektowe

jpg zalacznik_nr_05_lokalizacja_projektowanych_brodow

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl