W dniu 19 marca  2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę:

3  loggerów GPS-UHF wraz z osprzętem do badań telemetrycznych bociana białego

która jest związana z realizacją zadania E.10 Monitoring efektów projektu będącego częścią projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

00_zapytanie_nadajniki_bocian – 19.03.2014 r. (159 kb)

01_formularz_ofertowy_nadajniki_bocian – 19.03.2014 r. (177 kb)

02_projekt_umowy_nadajniki_bocian - 19.03.2014 r. (201 kb)

 

wybór_oferty_nadajniki_bocian  - 28.03.2014 r. (109 kb)


loga_life

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl