W dniu 25 maja 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (085) 664-22-55 (adres korespondencyjny: sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zaprasza do udziału w postępowaniu, pod nazwą:

Renaturalizacja Narewki (etap II)

prowadzonym zgodnie zRegulaminem Udzielania Zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” (zadanie C2a), oznaczonym dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE08 NAT/PL/000510.

pdf Rozstrzygnięcie_24.06.14.pdf

 

doc Informacja o zmianie.doc

doc Formularz nr 1 poprawiony.doc

pdf SIWZ Renaturalizacja Narewki II.pdf

pdf Załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf

pdf Załącznik nr 2 - karta gwarancyjna.pdf

pdf Załącznik nr 3 - przedmiar robót zad 1a i 5.pdf

pdf Załącznik nr 4 - BIOZ zad. 5.pdf

pdf Załącznik nr 5 - BIOZ zad. 1a.pdf

pdf Załącznik nr 6 - proj. zag. terenu zad. 1a.pdf

pdf Załącznik nr 7 - proj. zag. terenu zad. 5.pdf

pdf Załącznik nr 8 - projekt budowlany zad. 1a.pdf

pdf Załącznik nr 9 - projekt budowlany zad. 5.pdf

pdf Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna zad. 1a i 5 popr.pdf

pdf Załącznik nr 11 raport.pdf

jpg Mapa realizacji przedsięwzięcia.jpg

doc Formularz nr 1.doc

doc Formularz nr 2.doc

doc Formularz nr 3.doc 

doc Formularz nr 4.doc

doc Formularz nr 5.doc

doc Formularz nr 6.doc

doc Formularz nr 7.doc

W dniu 27 maja  2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na opracowanie:

dokumentacji projektowej remontu 10 dachów budynków gospodarskich na których zlokalizowane są gniazda bociana białego wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami remontowymi

która jest związana z realizacją zadania C9 – Remont dachów, będącego częścią projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wybór_oferty_dachy_projekt – 05.06.2014 r.

00_zapytanie_dachy_projekt – 27.05.2014 r. (169 kb)

01_formularz_ofertowy_dachy_projekt – 27.05.2014 r. (178 kb)

02_projekt_umowy_dachy_projekt - 27.05.2014 r. (213 kb)

03_doświadczenie_dachy_projekt  - 27.05.2014 r. (164 kb)


loga_life

W dniu 19.05.2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 na realizację usługi polegającej na:

wykonaniu prac geodezyjnych oraz oznaczeniu gruntów PTOP stanowiących ostoje ptaków na terenie miejsc występowania cietrzewi (HRP II, Zad. 18).

Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU.pdf

pdf TED-ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

pdf PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_27.05.2014.pdf

pdf Ogłoszenie_geodeta.pdf

pdf TED-ogłoszenie_opublikowane_17.05.2014.pdf

pdf Załącznik_nr_1-formularz_ofertowy.pdf

doc Załacznik_nr_1-formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_2-Wzór_umowy.pdf

xls Załącznik_nr_2_do_umowy.xls

pdf Załącznik_nr_3_do_umowy.pdf

pdf Załacznik_nr_3-Wykaz_działek_i_punktów_granicznych.pdf

pdf Załącznik_nr_4-Projekt_graficzny_tabliczki.pdf

pdf Załącznik_nr_5-Regulamin_zawierania_umów.pdf

 

loga_ckps_1

 

W dniu 16 maja 2014 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

wyprodukowanie i montaż 4 szt. tablic w drewnianej oprawie

wchodzących w zakres projektu "Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybór_oferty_tablice - 30.05.2014 r. (142 kB)

UWAGA! Nastąpiła zmiana w treści zapytania ofertowego w dniu 26.05.2014 r.!!!!

zmiana_zapytania_tablice - 26.05.2014 (192 kB) NOWE !!!!!!!

00_zapytanie_cenowe_tablice - 16.05.2014 r. (153 kB)

01_zalacznik_nr_1_oferta_tablice - 16.05.2014 r. (235 kB)

02_zalacznik_nr_2_umowa_tablice - 16.05.2014 r. (215 kB), zmieniono 26.05.2014 (216 kB)

03_zalacznik_nr_3_zdjecie_tablica_przyklad - 26.05.2014 r. (500 kB) NOWE !!!!!!!

 

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę brodów i przepustu z piętrzeniem oraz remont dróg w Dolinie Górnej Narwi

wchodzącą w zakres zadań C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) oraz C.2 (Odtworzenie prawidłowych warunków siedliskowych poprzez podwyższenie stanu wód gruntowych przy użyciu zastawek) będących częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf INFORMACJA_o_wyborze_oferty.pdf

 

pdf ogoszenie_o_przetargu.pdf

 doc załącznik_1_-_formularz_ofertowy.doc

 doc załącznik_2_-_wykaz_robót.doc

doc załącznik_3_-_wykaz_osób.doc

pdf zacznik_4_-_wzór_umowy.pdf

pdf załącznik_5a_decyzja_RDOŚ_z_29_maja_2013.pdf

pdf załącznik_5b_decyzja_RDOŚ_z_25_czerwca_2013.pdf

pdf Załącznik_6a_-_projekt_budowlano-wykonawczy_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.1b_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.2b_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.3b_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.4b_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.5b-a_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Zał.5b_do_projektu_budowlanego_-_Kaniuki.pdf

pdf Załącznik_6a_-_STWiORB_-_Kaniuki.pdf

pdf Złąacznik_6a_-_przedmiar_robót_-_Kaniuki.pdf

pdf Załącznik_6b_-_projekt_budowlano-wykonawczy_-_Puchły.pdf

pdf zał.1b_do_projektu_budowlanego_-_Puchły.pdf

pdf zał.2b_do_projektu_budowlanego_-_Puchły.pdf

pdf zał.3b_do_projektu_budowlanego_-_Puchły.pdf

pdf Załącznik_6b_-_STWiORB_-_Puchły.pdf

pdf Załącznik_6b_-_przedmiar_robót_-_Puchły.pdf

pdf Załącznik_6c_-_projekt_budowlano-wykonawczy_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.1b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.2b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.3b__-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.4b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.5b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.6b__-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.7b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.8b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.9b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.10b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.11b_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Zał.A_-_do_projektu_budowlanego_-_Trześcianka.pdf

pdf Załącznik_6c_-_STWiORB_-_Trześcianka.pdf

pdf Załącznik_6c_-przedmiar_robót_-_Trześcianka.pdf

 

pdf Regulamin_zawierania_umów_dubelt.pdf

Loga_wszystkie_copy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na usługę polegające na:

Wykonaniu operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanych,

w ramach zadania A.2 (Wytypowanie i wycena działek do zakupu, negocjacje z właścicielami), wchodzącego w zakres projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego Life+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf zapytanie_ofertowe_operat_542_1_542_2.pdf

 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację roboty budowlanej: Budowa trzech wież widokowych w dolinie Narewki - etap 2, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf wybór oferty.pdf 12.05.2014 (128 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 16.04.2014 (125 kb)

doc zalącznik 1- formularz ofertowy.doc 16.04.2014 (87 kb)

doc załącznik 2 - wykaz robót.doc 16.04.2014 (63 kb)

pdf załącznik 3 - wzór umowy.pdf 16.04.2014 (174 kb)

zip załącznik 4 - dotyczy wszystkich wież.zip 16.04.2014 (838 kb)

zip załącznik 4 - dotyczy wieża1.zip16.04.2014 (3258 kb)

zip załącznik 4 - dotyczy wieża2.zip16.04.2014 (3070 kb)

zip załącznik 4 - dotyczy wieża3.zip16.04.2014 (3178 kb)

pdf zmiana terminu i ogłoszenia przesłana do DzU UE.pdf 16.04.2014 (80 kb)

pdf zmiana ogłoszenia przesłana na DzU UE.pdf 14.04.2014 (71 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 11.04.2014 (155 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 11.04.2014 (256 kb)

alt

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie i opracowanie zdjęć lotniczych oraz wygenerowanie ortofotomapy

związanych z realizacją zadania A.3 (Rozpoznanie stanu siedlisk, populacji i zagrożeń w Dolinie Górnej Narwi).

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umów_dubelt.pdf

Loga_wszystkie_copy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU pt: KOMPLET WYDAWNICZY DO MONOGRAFII REZERWATU „GORBACZ” (WYKONANIE MAPY TECHNIKĄ MALARSKĄ, PROJEKT I DRUK MAPY, PROJEKT I DRUK BROSZURY, PROJEKT I DRUK ETUI), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-218/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 30.04.2014 (128 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 9.04.2014 (117 kb)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 9.04.2014 (86 kb)

doc załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług.doc 9.04.2014 (62 kb)

doc załącznik nr 3 - wykaz osób.doc 9.04.2014 (65 kb)

pdf załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf 9.04.2014 (85 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 5.04.2014 (150 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 5.04.2014 (49 kb)

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU: pt: Wykonanie i montaż 12 tablic informacyjnych, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 18.04.2014 (148 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 02.04.2014 (113 kb)

doc załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc 02.04.2014 (71 kb)

doc załącznik nr 2 - wzór wykazu zrealizowanych dostaw.doc 02.04.2014 (62 kb)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 02.04.2014 (84 kb)

jpg załącznik nr 4 - lokalizacja tablic.jpg 02.04.2014 (2830 kb)

pdf zalącznik nr 5 - schemat stelaża.pdf 02.04.2014 (28 kb)

pdf Regulamin Zawierania Umów.pdf 02.04.2014 (256 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do DzU UE.pdf 28.03.2014 (148 kb)

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl