Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji rowów melioracyjnych na terenie ostoi Rabinówka (HRP I, Zad. 1).

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu-mapy_zasadnicze_rowy.pdf

pdf ogłoszenie_rowy.pdf

pdf ogłoszenie_wysłanne_do_TED_16.12.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_1-formularz_ofertowy_rowy.pdf

pdf Załącznik_nr_2-wzór_umowy_rowy.pdf

pdf Załacznik_nr_3-Regulamin.pdf

pdf Załącznik_nr_4a_rowy.pdf

jpg Załącznik_nr_4b_rowy.jpg

loga_ckps_1


Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl